عزت اللهي باز هم از روستوف ميرود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســعيد عزت اللهي بعد از حضور قرضي اما موفقيت آميز در آنژي انتظار ميرفت، در بازگشــت به روستوف و در فصل جديد بيشتر در تركيب تيمش مورد اســتفاده قرار گيرد اما اين فقط يك خيال باطل بوده اســت. او در هر سه بازي روي نيمكت روستوف سنجاق شد و حتي يك دقيقه هم به ميدان نرفت تا نگرانيها راجع به آينده او بيشتر شود.

ســرمربي روستوف به او اعتقاد ندارد و در سال جام جهاني براي گزينه اصلــي كارلوس كی روش در تركيب تيم ملي يك آفت بزرگ اســت. با اين حــال معجزه زمان ممكن اســت هافبك خوش نقش و نگار و اســتوري باز فوتبال ايران را به مســير درست در تيم باشــگاهياش برساند. سعيد عزت اللهــي با وجود اينكه يك بار اين راه را آزمــوده بود، باز هم در اين فصل به روستوف بازگشت و حاال بايد نيمكت نشين باشد.

هر چند او تالش خود را براي رسيدن به تركيب روستوف، در ديدارهاي آنژي به كار بست و تالش كرد فصل موفقي را سپري كند اما انگار او شانسي براي بازي در تركيب روســتوف ندارد و كار او در سال جام جهاني سختتر خواهد شد.

در ديدار سوم روستوف هم عزت اللهي روي نيمكت بود و نتوانست براي ايــن تيم به ميدان برود. اين را بايد اضافه كرد كه ادامه اين روند، قطعا روي همكاري اين بازيكن و روستوف تاثيرگذار خواهد بود و احتمال اينكه باز هم جدايي آنها رقم بخورد، زياد خواهد بود.

برنامه بازی های مقدماتي جام جهاني پنجشنبه 96/6/9

كره جنوبي............................................................................ ايران، ساعت: 16:30 چين ...................................................................................... ازبكستان، ساعت: 14 سوريه ........................................................... قطر، ساعت: 14

سهشنبه 96/6/14 ايران ...................................................... سوريه، ساعت: 20:45 قطر ................................................................................................ چين، ساعت: 14 ازبكستان ................................................ كره جنوبي، ساعت: 14

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.