اشتباه مرگبار رضاييان در خانه تيمش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

راميــن رضاييان بعد از نمايش درخشــان در بازي رفت مرحله ســوم پلي آف يوروليگ مقابل مارســي در ورزشــگاه زيباي ولودروم ايــن بار در هفته نخســت ژوپيرليــگ در مصــاف با موســكرون با يك اشتباه غيرمنتظــره و متعاقب آن ضعف در دفع توپ زمينه گل خوردن تيمش را فراهم كرد و پس از آن تعويض شد.

ســرمربي اوستنده كه انتظار چنين اشــتباهي از خريد جديد خود را نداشت بالفاصله دستور به تعويض رامين داد امــا حتي خروج رضاييان هم مانع شــروع تلخ اين تيم در خانه مقابل ديدگان طرفداران پرشمار نشد تا شروع رامين در ليگ بلژيك برخالف كاوه رضايي ديگر لژيونر ايراني شــاغل در اين رقابتها جالب توجه نباشد.

در واكنــش بــه اين نمايش و شكست، رسانههاي بلژيكي از جمله سايت ووته بال با انتشار تصاوير جالبي از مصاف اوستنده با موسكرون به تحليل عملكرد تك تك بازيكنان پرداختند كه بنا به نوشــته اين سايت رضاييان بعد از مصاف ســنگين و 90 دقيقهاي برابر مارســي كه اتفاقا قابل توجــه هم بود نتوانســت مقابل موسكرون انتظارات را برآورده كند.

حال با اين اشــتباه و عملكــردي كــه رامين در هفته اول ليگ بلژيك ارائه داد بايــد منتظر ماند و ديد سرمربي اوســتنده در بازي برگشــت با المپيك مارسي كه پنجشنبه شب در بلژيك برگزار ميشــود از رضاييان در تركيــب اصلــي بهره ميبرد يا از مدافع راســت فصل قبل كه با ورود رامين نيمكت نشــين شــده در تركيب اصلي ســود خواهد برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.