مجوز بازی طيبي صادر شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در حالي كه باشگاه پارس جنوبي جم از محمد طيبي به خاطر فســخ غيرموجه قرارداد و پيوســتن به تيم قطر اس ســي به كميتــه تعيين وضعيت طرح شــكايت كرده بود اما به دليل اينكه آخرين قرارداد رســمي اين بازيكن با استقالل خوزستان بوده، مجوز بازی ايــن بازيكن صادر و در سيستم نقل و انتقاالت فيفا )TMS( ثبت شــد. حاال طيبي بازيكن بينالمللي است و كميته تعيين وضعيت فدراســيون ايران در خصوص او تصميمگيري نميكند بلكه اگر ادعايي مطرح اســت بايد در اتاق حل اختالف فيفا مطرح شــود كه البته فرآيند زمانبري دارد.

جميها معتقــد بودند چون او پيش از رفتــن به قطر با آنها قرارداد امضا كرده بود، نميتوانســته به اين تيم قطري برود و براي شكايت نكردن از او 400 ميليون تومان طلب كرده بودند. هر چند در روزهايي كه شايعات در اين باره به اوج رسيده بود، باشگاه قطري ضمن اطمينان دادن بــه بازيكن جديدش، عنوان كرد كه هيچ تهديدي عليه او نيست و بــه اين ترتيب خيال طيبي را راحت كرد. حال با صادر شــدن مجوز بازي اين بازيكن به نظر ميرســد دســت پــارس جنوبي به جايي بند نخواهد بود. باشــگاه قطري براي برپايي اردوي تابســتاني و پيش فصل خود راهي كشــور اســلووني ميشــود و در اين اردو ديدارهاي تداركاتي نيز خواهد داشت. طيبي با قــراردادي 600 هزار دالري راهي اين تيم قطري شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.