تيم ميالد محمدي صدرنشين ليگ روسيه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رقابتهاي ليگ برتر روسيه در حالي هفته ســوم خود را پشت ســر ميگذارد كه در كمال تعجب همگان احمد گروژني با ستاره ايراني خود با كســب 100 درصد امتيــازات در اين هفتهها موفق شــد صدرنشــيني را تجربه كند تا باعث بهت و حيرت تمام اهالي فوتبال در سرزمينهاي شــمالي شــود. تيم محبوب ايالــت چچن كه جذابيتهاي فراواني براي رســانههاي روســي دارد در حالي به سومين برد متوالي خود در اين فصل رســيد كه ميالد محمدي يكي از برادران تاچيبانــا با قرار گرفتــن در تركيب اصلي، يكي از ســتارههاي اصلي احمدگروژني معرفي شــد، بازيكنــي كه پايه گــذار گل دوم تيمش نيز بود و با ارسال دقيق از جناح چپ برد احمدگروژني را تثبيت كرد. ميالد كه با نمايش درخشان خود باالترين نمره را از كارشناســان روسي دريافت كرد تا شــانس قرار گرفتن در تيم منتخب هفته ليگ روســيه را داشته باشــد حاال در كنار هم تيميهايــش در ايالت چچــن ميهمان ناخوانده صدر جدول روسيه معرفي شده است. موفقيتي كه ســرمربي اين تيم آن را نتيجه كار گروهي و حمايتهاي سران باشگاه از برنامههاي كادر فني و بازيكنان قلمداد كرد. اولگ كونونوف سرمربي جديد احمدگروژنــي در بدو ورود به اردوي اين تيم توانست چنين نتايج درخشاني كسب و صدر جدول را به خود اختصاص دهد. كونونوف در اين باره ميگويد: «ما يك شعار در تيم داريم آن هم تمرين، تمرين و تمرين براي رسيدن به اهدافي اســت كه در نظر گرفتيم و خوشــحالم كه اين شــعار ما تا به اينجاي مسابقات كه ابتداي راهي طوالني است جواب مثبت داده.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.