نقره داغ فدراسيون فوتبال آش نخورده و دهان سوخته

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

برگزار نشدن شهرآورد دوستانه سرخابيها در آلمان دامن تيم ملي ايران را هم گرفت و بازي دوســتانهاي كه قرار بود در آلمان بين ايران و لهستان برگزار شود لغو شــده است اما اين اتفاق چطور رخ داده است؟ كارلوس كیروش در حال برنامهريزي براي حضور موفق تيم ملي فوتبال ايران در راه جامجهاني روسيه است. او چهار بازي دوســتانه براي تيم ملي فوتبال ايران در نظر گرفته بود. بازي اول مقابل روسيه است كه قرار اســت مهرماه امسال برگزار شود. بازي دوم تيم ملي در آلمان مقابل لهستان برنامهريزي شــده بود. بازي سوم هم قرار است در ســوئد و در شهر استكهلم با تيم ملي شيلي انجام شــود. بازي چهارم هم ايران سوئد است كه هنوز محل برگزاري آن معلوم نيست اما به احتمال زياد برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.