خريدهاي جديد بايد بيشتر در فضاي تيم قرار بگيرند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هفتــه اول رقابتهــاي ژوپيرليــگ بلژيك در حالي با ديدار تيمهاي شــارلروا و كورتريك آغاز شد كه كاوه رضايي ستاره فصل گذشــته اســتقالل در اولين تجربه اروپايــي روي نيمكت نشســت و تنها در 5 دقيقه پاياني بهعنــوان آخرين تعويضي ميزبان جاي كريس بديا هم تيمي ســاحل عاجــي خود را گرفت. در ايــن بازي كه با حضور گسترده طرفداران شــارلروا برگزار شــد، اين تيم با وجود غيبــت چند مهره مصدوم و كليدي نمايش خوبي از خود ارائه داد و مازو ســرمربي تيم ترجيح داد ستاره ايراني خــود را در دقايق پاياني جانشــين كريــس بديــا مهاجم ســرعتي و تكنيكي خــود در خط حمله كند كه در اين فرصت كوتاه رضايي نتوانســت چندان تواناييهاي خــود را به نمايش بگذارد امــا در برد اول اين فصل حاضر شد تا رفته رفته با شرايط اين تيم و ليگ بلژيك آشنا شود. فرانسس مازو ســرمربي شــارلروا با ابراز رضايت از نمايــش و نتيجــه هفته ابتدايــي اينطور حرف ميزند: «اين بــرد اعتماد به نفس را در جمع شــاگردان من باالتــر خواهد برد چون ما تيمي هســتيم كه تغييرات زيادي داشته و بيشتر به جوانگرايي پرداخته است و نياز دارد تا به خودباوري الزم برســد. به نظرم اگر مصدومان ما برگردند و خريدهاي جديد هم بيشتر در فضاي تيم قرار بگيرند ما بهتــر از اين هم ميتوانيــم كار كنيم.» كاوه رضايي با پيراهن شــماره 21 شارلروا در تمــام بازيهاي تداركاتــي پيش فصل يكــي از بازيكنان اصلي تيم بلژيكي بود اما در آغــاز ليگ، ســرمربي تصميم گرفت از مهاجم ســاحل عاجي بهعنوان تك مهاجم در تركيب 4-2-3-1 ســود ببــرد و كاوه رضايي را روي نيمكت بنشاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.