مربي ايراني در فوتبال كره شمالي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فدراسيون فوتبال كره شمالي در صفحه اجتماعــي خود خبر جالبي را منتشــر كرده اســت. در حالي كه فضاي بســته كشور كره شــمالي تاكنون اجازه حضــور خارجيها در اين كشــور را براي فعاليت كاري نميداد اما حاال مســووالن فوتبال اين كشور تصميم به اســتخدام مربيان خارجــي گرفتهاند. بر اين اساس فدراسيون فوتبال كره شمالي تصميم گرفته دو مربي خارجي بــه نامهاي پاتريك مايتس مربي ســابق كارلســروهه و زير 17 سالههاي آلمان و همچنين ابوذر نوغاني مربي ايراني كه سابقه كار در كارديف سيتي را دارد به كادرفني تيم ملي بزرگساالن اضافه كند.

ابــوذر نوغاني تنها ايراني اســت كه در كالسهــاي مربيگري ژوزه مورينيو شــركت كرده و ســابقه مربيگــري در ليگ انگليس و تيم زير 21 سال كارديف سيتي را در كارنامه دارد. اين دو مربي بهعنوان دســتياران يورن اندرسون سرمربي جديد تيم ملي كره شمالي از دي مــاه فعاليــت خود را آغــاز ميكنند. پيش از اين هم اخبار قابــل توجهي در باره فوتباليســتهاي مليپوش اين كشور مطرح ميشــد از جمله اينكه گفته ميشــد برخي از آنها به خاطر باخت در ميادين ورزشــي به اردوگاههاي كار اجباري فرســتاده ميشدند كه البته هيچ گاه اين شــايعات تاييد نشد و تبليغات پروپاگاندايي عليه كشور كره شمالي بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.