رفيعي به هلند ميرود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشــگاه الخــور قطر خبــر داد كه رييس باشــگاه با كادرفني و بازيكنان تيم جلسهاي را پيش از برپايــي اردوي تداركاتي برگزار كرد تا اهدافشــان در فصل پيش رو را بررســي كنند. الخور قرار است پنجشــنبه پيش رو عازم هلند شود تا در اين كشــور اردوي تداركاتي خود را برپا كند. تيم قطري قرار اســت در اين اردو كه به مدت 20 روز برپا می شود 4 ديدار تداركاتي برگــزار كند كه دو بازي آن با تيمهاي االهلي و امصالل قطر است. سروش رفيعي، هافبك فصل گذشته پرسپوليس در اين فصل براي تيم الخور قطر بازي ميكند و اميدوار اســت با درخشش در اين تيم قطري بتواند مجددا به تيم ملي باز گردد. اين بازيكن با وجود سپري كردن روزهاي خوب در پرســپوليس راهي به تيــم ملي پيدا نكرد تا راهش را به سمت قطر كج كند. به نظر ميرسد او يكي از مهرههاي كیروش در تركيب آينده تيم ملي باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.