شكست ناپذيري تيم قوچان نژاد در ديدارهاي تداركاتي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيمهاي فوتبال هيرنفين هلند و ترابزون اسپور تركيه در اتريش بازي دوستانهاي برابر هم برگزار كردند كه اين رويارويي برندهاي نداشــت. رضا قوچاننژاد، مليپوش ايراني در تركيب اصلي تيم هيرنفين قرار داشت و در دقيقه 69 جاي خود را به هنك ورمــان داد. تيم هيرنفين در مجموع ديدارهاي تداركاتي پيشفصل جديد اردیويژه هلند به 3 پيروزي و 2 تســاوي دســت يافت. ياران رضا قوچاننژاد تا 2 هفته ديگر در نخستين بازي فصل 2018 - 2017 اردیويژه ميهمان گرونيخن خواهند بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.