بله، پرسپوليس جاي بهترين هاست اگر طرفدار فوتبال تهاجمي، متفكرانه و فانتزي باشيد، ميگوييد مسلمان و اگر به فوتبال كارگري و بازيكنان زحمتكش و تخريبچي عالقه داريد حتما كمال كاميابي نيا را بهعنوان بهترين هافبك فصل انتخاب ميكنيد.

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی - محمد قراگزلو ‪Mohammad Gharagozlou‬

درســت مثل بارسلونا و رئال مادريد كه به سطحي رســيدهاند كه نميتوانند بازيكن متوسط جذب كنند پرسپوليس هم ديگر جايي براي بازيكنان متوسط نيســت. از اولش همين بوده. درست از ســالهاي ابتدايي شكل گيري. اين رويه از دهه 50 آغاز شــد و در دهه 60 هم ادامه يافت اما در دو، سه سال ابتدايي دهه 70 افت كرد و در دهه 80 با شــيب وحشتناك كمرنگ شد تا همين دو، سه ســال پيش كه دوباره تيم با جمعي از بهترينهاي فوتبال ايران جان گرفت و شد قهرمان. پرســپوليس بحق عنوان بهترين تيم فوتبال ايران در فصل گذشــته را از آن خود كرد و البته هيچ كس از به دست آمدن اين عنوان شگفتزده نشــد. تيمي كه در حوزه فني بهترين بود حتما بايد تك تك اعضايش هم بهترين باشــند و اين را ميشد در قابهاي ثبت شده از مراسم يكشنبه شب ديد.

پرسپوليس جايزه بهترين تيم را گرفت. جايزه بهترين مربي هم از آن سرخها شد. بهترين مدافع، بهترين دروازهبان و بهترين گلزن از جمع ســرخها آمدند و البته كانديداهاي ديگري هم در بخشهاي مختلــف حضور داشــتند كه به جايزه نرســيدند. تيترهاي بعد از مراســم بيشــتر چيزي شبيه اين بــود: «پرسپوليســيها جايزههــا را درو كردند». قهرماني ســرخها البته مزيد بر علت شد تا جايزه فوق بي حــرف و حديث به علي اكبر طاهري اهدا شــود اما در بخش فني نميشد از شايستگيهاي پرســپوليس گذشت. تيمي كه بازيكنان شاخص و كادر فني منسجم و هوشــمندي دارد با قهرماني بي حــرف و حديث در ليگ داخلــي و حضور در جمع هشــت تيم برتر آسيا حساب خود را از ساير تيمهاي داخلــي جدا كرده و بي چك و چانهترين عنوان را از آن خود كرد.

درســت مثل جايزه تيمي، جايزه بيرانوند هم بي حرف و حديث بود. گلر اول تيم ملي كه ســهم عمداي در موفقيت پرسپوليس و قهرماني اين تيم داشت فراز و نشــيب زيادي نداشت و با بسته نگه داشــتن دروازهاش در بيشتر مسابقات باالتر از گلر بــا تجربهاي مثل رحمتي و مدعياني مثل رشــيد مظاهــري قرار گرفت و جايــزه اين بخش را از آن خود كرد.

البتــه كه جايــزه بيرانوند تا حــدود زيادي مرهون تــالش و عملكرد فوقالعــاده خط دفاعي پرســپوليس بود. همانطور كه خود بيرانوند گفت سيدجالل حســيني و ديگر مدافعان هم تيمياش نقش پررنگي در كســب اين جايزه داشتند. محمد انصاري يكي از كانديداهاي دريافت جايزه بهترين مدافع فصل بود و شــايد اگــر او توامان اين جايزه و جايــزه بازيكن اخــالق را ميگرفت، هيچ كس تعجب نميكرد. عنوان بيرانوند البته مرهون يكي از ســتارههاي فصل قبل هم بود. حسين ماهيني آچار فرانسه فصل گذشته پرسپوليس كه در سه پست خط دفاع به ميدان رفت و غالبا نمايشهاي فوقالعادهاي ارائه داد، از اركان اصلــي اين خط دفاعي بود كه به خاطــر كمبود تعداد گزينهها بــه جمع كانديداهاي نهايي راه نيافت و جايش در برج ميالد بشدت خالي بود. صادق محرمي جوانترين عضو اين خط دفاعي بود كه بهعنوان كانديداي دريافت جايزه پديده فصل در برج حاضر شــد. صادق به جايزه نرســيد اما هيچ كس يادش نميرود كــه در اوج جواني چطور با جو عجيب پرســپوليس كنار آمد و بــا ارائه نمايشهاي هيجان انگيز باعث شــد خيلي زود جدايي رضاييان را فراموش كنيم.

پرســپوليس در پســت هافبك هم دو كانديدا داشــت كه از دريافت جايزه محــروم ماندند. كمال كاميابي نيا و محســن مســلمان. هــر دو نفر جزو بهترينهاي پرسپوليس و بهترينهاي فصل گذشته بودند و حتما پرسپوليســيهاي دوآتشــه ميگويند حق يكي از آنها بوده كه جايزه را بگيرد. اگر طرفدار فوتبال تهاجمي، متفكرانه و فانتزي باشيد، ميگوييد مســلمان و اگر بــه فوتبــال كارگــري و بازيكنان زحمتكــش و تخريبچــي عالقه داريــد حتما كمال كاميابي نيا را بهعنوان بهترين هافبك فصل انتخاب ميكنيد.

كمال و مسلمان البته جايزه نگرفتند اما همين كه همه ميدانند دو هافبك پرســپوليس در بين سه هافبك برتر فوتبال ايران قرار دارند، مشخص ميشود پرسپوليس تيمي اســت متشكل از بهترين ها. البته كه پكيج سرخها امســال كاملتر هم شده. تصويري كه سيامك نعمتي، شايان مصلح و گادوين منشا در آن حاضرند، يادمان ميآورد كه آنها در تيمهاي خود بهترينهــا بودهاند و حاال جزوي از بهترين تيم ايران هستند. مهدي طارمي هم بهترين بازيكن فوتبال شد كه شــايد به لحاظ آماري حرفي در آن نباشــد اما بــراي اين عنوان هم جاي يكي ديگر از ســتارههاي فصل قبل پرســپوليس در مراســم و بين كانديداها خالي بود. بازيكني كه در فصل قبل بهترين بازدهي را با كمترين نوســان ارائه داد و در بهترين تيم ليگ بهترين بازيكــن بود؛بله اشــتباه نكردهايد. از وحيد اميري حرف ميزنيم كــه فقط چهره نبودن مانع از كانديدا شدن و جايزه گرفتنش شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.