سيدجالل: كاش جايزه بهترين مدافع را به انصاري ميدادند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ســيدجالل حســيني كاپيتان مصدوم پرســپوليس بــراي دومين فصل پياپي بهتريــن مدافع فوتبال ايران شــد: «اين افتخار بزرگي براي من بود كه بــار ديگر بهترين مدافع شوم و از تمام كساني كه اين انتخاب را داشتند تشكر ميكنم.

در خصــوص رقبايم نيز بگويم كــه هــم ايرانپوريان و هــم محمد انصاري نيز طبعا ســزاوار اين عنوان بودنــد. من حق انصــاري را در اين عنوان البته بيشتر ميدانم، بازيكني خالق، خوب، جــوان كه هم از نظر اخالقي و هم فني فوقالعاده اســت و درســت اســت كه اين تنديس به من اهدا شد اما كاش به حاج محمد انصاري ميدادند. او اول راه اســت و روزهــاي خوبي نيز مطمئنا پيش رو دارد.»

به غير از انصاري، سيدجالل از ديگر رقيبش هــم تعريف و تمجيد ميكند: «من خودم دوست داشتم او به پرسپوليس بيايد و اينكه جايگزين چــه بازيكني شــده ...و اصال مطرح نيست.

همه بازيكنان بايد تالش كنند و در بهتريــن فرم بازي باشــند. در تمرينــات و بازي به بهترين شــكل كار ميكنيم. خوشحالم او در اولين بــازياش موفق بوده و هدف همگي ما موفقيت تيم است.»

مصدوميت سيدجالل البته كار را برايش ســخت كــرده و از اينكه نميتوانــد براي پرســپوليس بازي كند ناراحت است: «تنها كاري كه از دستم برميآيد تمرينات اختصاصي و فيزيوتراپي اســت. مسلم است كه هيچ بازيكنــي از نيمكت نشــيني خوشــش نميآيد. هر كــدام از ما دوست داريم تاثيري در تركيب تيم داشته باشيم. در تمرينات بدنسازي شــرايط خوبي داشــتم و در دو روز پاياني مصدوم شدم كه اكنون شرايط سختي را پشت سر ميگذارم. ساعت 9 صبــح تا 2 بعد از ظهر فيزيوتراپي ميكنم و از ساعت 4 تا پايان تمرين هم در كنار ماركو هستم و اميدوارم هرچه زودتر شــرايط مناســب را به دست بياورم.»

در البهالي حرفهاي سيدجالل ميتوان حس رقابت براي حضور در تركيــب اصلي را پيدا كــرد: «بازي كــردن در اين روزها خيلي ســخت شــده و يك گام از نظر بدني و فني كمتــر از روز قبل باشــي جايت را ميگيرند.

اين را تمام بازيكنان ما ميدانند و مهمتر از اين، ميدانند پيراهن چه تيمي را برتن كردهاند.

درســت است كه همه ما رفيق هســتيم اما در داخــل زمين تمام تالش خود را براي موفقيت تيم انجام ميدهيم. بازيكنان جديد نيز خيلي زود در اين قالب قرار ميگيرند و در تيم فصل گذشــته همه ياد گرفتند، سرشــان به بازي خودشــان باشد و تالش كننــد. اينكــه بگوييم فالن بازيكن حاشــيه دارد و غيره درست نيســت و همه ميدانند پيراهن چه تيم بزرگــي را برتن كردهاند و وارث چه پيراهني هســتند و مطمئنا در بهتريــن فرم خــود در زمين حاضر ميشوند.»

ظاهرا سيدجالل هم از وضعيت لباسهــاي متحدالشــكل مراســم بهترينهاي ليگ راضي نبوده چون ميگويــد: «جايي كه بــراي گرفتن كــت و شــلوار اين مراســم معرفي كردند، عليرغم اينكه مشكالت آن را گفته بوديم و ســنجاق و سوزن زده بودند تا اشكاالت آن را برطرف كنند اما هيچ اقدامي نكرده بودند و روزي كــه آن را تحويــل گرفتيم با همان سوزن و سنجاق بود!»

حســيني از مواضــع قبلياش درباره مشــكالت مالــي كمي كوتاه آمده و ميگويد: «خيلــي از تيمها حمايــت ميشــوند كه يــا صنعتي هســتند و برخي ديگر نيســتند و حرف ما اين اســت كــه بايد ديد و حمايت نســبت به پرسپوليس بهتر شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.