خليلزاده: هر چقدر االهلي بيشتر بازيكن بگيرد ما منسجمتر ميشويم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

شجاع خليل زاده درست مثل ســروش رفيعي نيامده در تركيب اصلي پرســپوليس قرار گرفت و با بازي خوبي كه مقابل فوالد انجام داد ميخ خود را محكم كوفت تا فعال بازيكن اصلي ســرخها باشد. خليل زاده كه از قدرت ســرزني و پرشهاي فوقالعادهاي برخوردار اســت فعال اميدوار كننده ترين خريد پرســپوليس در فصل جديد بوده و اميدوار اســت با پيراهن شماره 3 سرخها قهرمان ليگ برتر شود.

شروع رويايي: ببينيد در فوتبال وقتي بازيكني گل ميزند فقط حاصل زحمات خودش نيســت بلكه يك مجموعه از او حمايت كردهاند تا او بتواند گل بزنــد. در مورد من هم اين موضوع صدق ميكند چرا كه كليه بازيكنان زحمت كشــيدند تا من آن ضربه سر را تبديل به گل كنم. خوشحالم كه به وسيله من دل هواداران پرسپوليس شاد شد و چيزي بهتر از اين وجود ندارد.

ظهور يــك مدافع گلــزن ديگر در پرســپوليس: االن كــه اول فصل اســت و نميتوان خيلــي دقيق در مورد اين مســائل صحبت كرد اما من همه تالشم را ميكنم تا در پرســپوليس موفق باشم. مطمئنا من نميتوانم مثــل هاشمينســب، انصاريان يــا رهبريفرد باشــم اما شــما اين را در نظر بگيريد كه يك مدافع كارش دفاع كردن اســت. بدون شك در پرسپوليس مهم نيســت چه كسي گل ميزند بلكــه مهم اين اســت كه تيم برنده شــود. در پرســپوليس موفقيت تيم از گل زدن بازيكنان مهمتر است.

تمرينهای سخت برانكو: بايد بگويم من سالهاي زيادي است كه در فوتبال ايران حضــور دارم و با مربيان متفاوتي هم كار كردم اما واقعا چنين تمرينهايی تا به حال نديدهام و تجربه آن را نداشــتهام اما به هر حال با اين تمرينها كنار آمدهام. هرچند كه بايد اذعان كنم واقعا تمرينهای ســختي انجام ميدهيم و بدنســازي كه در پرسپوليس كردم تا به حال در هيچ تيمي انجام ندادم. خوشــبختانه برانكو تمرينهای بســيار خوبــي براي ما در نظر گرفته و ثمره آن را در مسابقات خواهيم ديد.

بازي با تراكتورسازي: تراكتورسازي تيم بزرگي است و بسيار پرهوادار كه من افتخار 2 ســال بازي كردن در اين تيم را داشــتم. بايد بگويم كه از زندگــي در تبريز فقط خاطرات خوبي برايم مانــده و جز خوبي و محبت از مردم غيور آذربايجان و تبريز چيزي نديدم. آنها هميشه به من لطف داشتند و من همواره رابطه خوبي با آنها برقرار كردم.

پيشبيني بازي پنجشنبه: مطمئنا بازي كردن با تيمهاي با شخصيت و پرهوادار ســخت اســت اما تيمي كه براي قهرماني ميجنگد بايد از همه بازيها ســربلند بيرون بيايد. اميدوارم روز پنجشنبه در تبريز بازي خوبي را ببينيم و هر تيمي كه شايسته بود برنده از زمين بيرون بيايد.

بازگشــت به تيم ملي: بدون شك هر بازيكني آرزويش اين است كه پيراهــن مقدس تيم ملي ايران را به تن كند و من هم از اين امر مســتثني نيستم. بدون شك نظر سرمربي محترم نيز براي انتخاب بازيكنان مهم است و اميدوارم كه آنقدر تالش كنم تا نظر آقاي كیروش را به خودم جلب كنم. آرزو دارم تا پيراهن مقدس تيم ملي را بپوشــم و اميدوارم امسال اين اتفاق رخ بدهد.

انتقاد فنونــيزاده به خاطر زياد خطا كردن:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.