فنونیزاده:برایبازيكناننبايدآپشنبگذارند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مرتضــی فنونــیزاده دربــاره انتخاب برترينهــای ليگ شــانزدهم گفــت:« در پســت دروازهبانی حق عليرضا بيرانوند بود كه بهعنوان بهترين دروازهبان انتخاب شود، چون گل خورده كمتری داشت و دروازهبان اول تيم ملی هم هســت. سيدجالل هم در پســت خط دفاعی نفر اول بود و پس از او شــجاع خليلزاده هم میتوانست انتخاب شــود. اميــد ابراهيمی نيز فصل گذشــته فوقالعــاده بــود و برای هافبــك، بهترين انتخاب محســوب میشــد. طارمی هم در خــط حمله بــه دليل آقای گلــی انتخاب شــد. از ميان كانديداهای پديده ليگ، حق اميد نورافكن بود كه انتخاب شــود، چرا كه اين بازيكن ســال گذشته خوب كار كرد.در مجموع، كارشناســان بدون غرض انتخاب كردند و گزينهها به درســتی به حقشــان رسيدند. بهعنوان يك عضو كوچك از جامعه فوتبال، عناوين كســب شده را به بازيكنان تبريك میگويم و اميــدوارم در آينده هم موفق باشــند.» اين پيشكسوت پرسپوليس به نكته جالبــی درباره قــرارداد بازيكنان پرسپوليس اشــاره كرد:«مهدی مهدویكيا تعريــف میكرد كــه در آلمــان پاس گل بيشتر از زدن گل پاداش دارد، چون ارزش آن را بيشــتر میدانند. محسن مسلمان و سروش رفيعی سال گذشته تأثيرگذار بودند و عملكرد خوبی داشــتند. شايد در قرارداد يــك مربی برای قهرمانی در ليگ يا آســيا بندهايــی بگذارند، اما بــرای بازيكنان كه نبايد آپشن بگذارند. بازيكن وظيفه دارد در پرسپوليس و استقالل بهترين بازیهايش را انجام دهد. بهتر است بازيكنان پرسپوليس در مورد اينكه پولشــان كم است، صحبتی نكنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.