رضايی:پرسپوليسفراترازفوتبالايرانبازیمیكند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

رحمان رضايی در خصوص انتخاب تيم پرسپوليس بهعنوان بهترين تيم فصل گذشته و انتخاب برانكو ايوانكوويچ به عنوان بهترين مربی اظهار داشــت: «حق تيم پرســپوليس بود كه بيشترين ســهم را در مراسم انتخاب بهترينها داشــته باشــد.تيمی كه مقتدرانه و در فاصلــه چند هفته به پايان مســابقات قهرمان شود، بهترين خط حمله و آقای گل و بهترين خط دفاعی را داشــته باشــد بايد هم بيشترين ســهم را در انتخاب بهترينها داشته باشد.» پيشكسوت باشگاه پرسپوليس در خصوص ديدار ايــن هفته اين تيم مقابل تراكتورسازی كفت:« هر دو تيم از تيم های خوب اين فصل و چند فصل گذشــته بودند و بايد اين ديدار يك بازی خوب و تماشــاگر پسند از آب در آيد. بر خالف پرسپوليس كه كامال روی غلتك است و هيچ مشكلی ندارد، محروميت از نقل و انتقاالت تراكتورسازی را آزار داد و برای اين تيم حاشيه ايجاد كرد. اما در عين حال اين ديدار برای تيم پرسپوليس ســاده نيســت.» وی همچنين گفت:«آنچه مسلم است محروميت از نقل و انتقاالت برای اين تيم دردسر ساز اســت اما به اين معنی نيست كه تراكتورســازی از گردونه مدعيان قهرمانــی حــذف شــود.» مدافع پيشــين پرسپوليس در خصوص آخرين وضعيت اين تيم گفت:«ثباتی كه در تيم پرســپوليس در چند ســال اخير ايجاد شده االن دارد پاسخ میدهد. بــه نظرم اين تيم فراتــر از فوتبال ايران بازی میكنــد و يكی از مدعيان اصلی قهرمانی آسيا است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.