پيشنهاد ويژه يک پزشک براي باال بردن تمركز طارمي؛ نوروفيدبک

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

دكتر مهدي خلج كه در علم شيمي تخصص دارد با معرفي علم نوروفيدبك و كاربردهاي آن در ورزش، استفاده از اين روش را به مهــدي طارمي توصيه كرده است تا تعداد گلهايش بيشتر شود.

نوروفيدبــك يكــي از جديدترين شــيوههاي افزايش قدرت تمركز و ذهن اســت و به همين دليل به آن دوپينگ مجاز نيز ميگويند كــه در حال حاضر در بيــش از يكهــزار مركــز در آمريكا جهــت افزايــش تواناييهــاي ذهني و تقويت تمركز و حافظه استفاده ميشود. نوروفيدبــك در آمريــكا و كشــورهاي پيشــرفته قدمتي حدود 20 ساله دارد و در حــال حاضر تقريبــا تمامي مراكز مهم و موثر دنيا مانند ســازمان ناســا، بازيكنان تيمهاي فوتبال ليگهاي اروپا و مديران شركتهاي بزرگ و بسياري از موسسات آموزشي و كادر پزشكي ...و از اين روش جهت بهبود كارايي اســتفاده ميكنند. دكتر خلــج ميگويد: «توصيه من به مهدي طارمــي بهعنوان بازيكني بســيار باهوش و خالق اين اســت كه با يك بــار امتحان كردن ايــن روشهاي جديد كه اولين بار ناســا جهت افزايش تمركــز فضانوردان از آن اســتفاده كرد تغييرات شــگرف را در آمــار تبديل به گل موقعيتهاي خود به وضوح مشاهده كــرده و خود را تبديل بــه بازيكني در كالس جهاني كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.