هيات مديره جديد پرسپوليس در انتظار تاييد مجمع

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

به نظر ميرسد بعد از حدود سه ماه انتظار باالخره طي چند روز آينده تركيب جديد هيات مديره پرسپوليس مشخص شــود. محمدرضا داورزني معــاون وزير ورزش يكشنبه شــب در حاشيه مراسم رونمايي از پيراهن ســايپا در مورد اينكه چه زماني اعضاي هيأت مديره پرسپوليس معرفی ميشــوند، گفت: «ما اين اسامي را بــه مجمع اعالم كردهايــم و آنها بايد اســامي هيأت مديره پرسپوليس را بعد از تاييــد اعالم كنند.» داورزني همچنين در مــورد وضعيت مديريــت طاهري در پرســپوليس گفــت: «طاهري ســفت و ســخت كارش را ميكنــد و وزارت هم سفت و سخت از او حمايت ميكند و من هم سفت و سخت در خدمت او هستم تا ماموريتش را انجام دهد.»تركيب جديد هيات مديره پرســپوليس در حالي اعالم ميشــود كه يكي از اعضاي هيات قبلي بعــد از 5 ماه خبر اســتعفايش را مطرح كرده اســت. فرشــيد گلزاده كه مدير فروشگاههاي رفاه است، گفته: «استعفايم را اسفندماه ســال گذشته تقديم وزارت ورزش و جوانــان كردم امــا هنوز وزير ورزش نظــر نهايي خــود را اعالم نكرده اســت. به هر حال من در يك شــركت دولتي كار ميكــردم و حضور در هيات مديره پرسپوليس غيرقانوني بود اما بعد از خصوصيســازي شركت مشكالتم هم برطرف شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.