خوردبين:االهلیراحذفكنيمفيناليستمیشويم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمــود خوردبيــن در مــورد بــازی پرســپوليس برابر تراكتورسازی در هفته دوم گفــت:« برای مــا فرقی ندارد كــه در تهران بــازی كنيم يا شهرســتان و در هر بازی فقط با هدف برد وارد زمين میشــويم. بدون شك تراكتورســازی حريف آســانی نيســت، ولی اميدوارم در اين بازی هم سه امتياز را بگيريم.» سرپرست تيم پرسپوليس با ابراز خرسندی از اينكه خيلیها امســال هم اين تيم را شــانس اول قهرمانی میداننــد، گفت:« ما تيم خوبی داريم و امسال هم به چيزی جز قهرمانی فكر نمیكنيــم. البته میدانيم كه قهرمان شــدن آســان نيســت و برای قهرمانی در ليگ بايد بيشتر از فصل گذشته تالش كنيم.» خوردبين در مورد تقابل سرخپوشان با االهلی عربستان و بازی حساسی كه اين تيم در ليگ قهرمانان آسيا در پيش دارد، گفت:« اگر امكان بازی در استاديوم آزادی وجود داشت به صورت قطعی میگفتم كه پرســپوليس صعود میكند، ولی با اين حال ما شــانس بيشتری نسبت به آنها داريم و تالش میكنيم تا از اين مرحله صعود كنيم. اگر از سد االهلی صعود كنيم میتوانيم به فينال آســيايی برسيم، اتفاقی كه وقوع آن برای ما دور از دسترس نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.