سيدجالل در تهران يا تبريز؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ســيدجالل حســيني همچنــان بــا مصدوميــت از ناحيه همســترينگ پا رنج ميبــرد و نميتواند براي پرســپوليس در ديدار روز پنجشــنبه مقابل تراكتورســازي تبريز حاضر شود.

با اين حال احتمــال ميرود كاپيتان پرســپوليس به تبريز رفته تا در كنار ساير بازيكنان پرســپوليس حضور داشــته باشد و روحيــه آنها را براي كســب پيروزي باال ببــرد. تصميم گيــري دربــاره حضور اين مدافــع در تبريز يا مانــدن در تهران براي انجام تمرينهای اختصاصياش در جلســه عصر امروز كادر فني سرخپوشــان پايتخت مشخص ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.