عبدالشافی خط می خورد؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بــه گــزارش روزنامــه الجزيره عربســتان، ســرگی ربروف، سرمربی اوكراينی االهلی قرار اســت چهارشنبه شــب پيــش رو جلســهای با ســران باشــگاهش برگزار و فهرســت نهايی خود را برای ديدار مقابل پرســپوليس در ليگ قهرمانان آســيا اعالم كند. به نظر میرسد در ليست بازيكنان داخلی تغييــر مهمی صــورت نمیگيرد ولی در ليســت لژيونرها محمد عبدالشافی، مدافع تيم ملی مصر از ليست آسيايی ربــروف خط میخــورد. االهلی رقيب پرسپوليس در مرحله يك چهارم ليگ قهرمانان آسيا است. اين تيم عربستانی در تالش اســت تا رضايت ایافسی را گرفته و با ۶ لژيونر مقابل نماينده ايران قرار بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.