كمال بازي ميكند؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

قرار است درباره حضور كمال كاميابي نيــا در تركيــب اصلي پرســپوليس امروز تصميم گيري شود.

هافبــك دفاعــي پرســپوليس پس از گذرانــدن دوران نقاهت خــود ميتواند براي پرســپوليس بــازي كند امــا برانكو ميخواهــد پس از مشــورت مجدد با كادر پزشــكي تيمش درباره حضور نود دقيقهاي كاميابينيــا در ديــدار روز پنجشــنبه بــا تراكتورسازي تصميمگيري كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.