خانواده منشا آمدند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پس از اينكه گادوين منشــا در منزل جديدش در تهران اقامت پيدا كرد، شــب گذشــته خانــواده او نيز به تهــران آمدند. همســر ايتاليايي و پســر چهار ماهه منشا قرار اســت مدتي پيــش او بمانند. مهاجم نيجريهاي پرســپوليس قرار است در تبريز براي نخســتين باز در تركيب ثابت تيمش در ديدار با تراكتورسازي قرار بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.