فدراسیون یکطرفه به قاضی رفت!

بعد از درگيری عادل غالمی و محمد موسوی؛ عادل غالمي از تيم ملي كنار گذاشته شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تمرين روز يكشــنبه تيم ملــي، آخرين تمريني بود كه پيش از ســفر بــه تركيه و رفتن بــه اردبيل برگزار ميشــد. تمرين آرام و در ظاهــر با نشــاطي كه در پايان اتفاق تلــخ و غير منتظرهاي را در پي داشــت. اتفاقي كه در آن عادل غالمي با ســيد درگير ميشــود و در نهايــت كار به درآوردن پيراهــن تمرين و خروج عادل از تمرين ميكشــد. به دليل حضــور خبرنگارها، خبر همان شــب مخابــره ميشــود و زمزمههاي اخــراج غالمي از تيم ملــي به گوش ميرســد. زمزمهاي كــه صبح ديروز به طور رســمي روي خروجي ســايت فدراســيون رفت و بازيكن اصلــي تيم ملي به هميــن راحتي از تيم ملــي خط خورد.

لحظــات آغازين تمرين تيم ملي بود كه كوالكوويــچ، رو در روي خبرنــگاران از لزوم رعايت نظم و انضبــاط حرف ميزد. ميگفت اگرچه رابطهام با بازيكنان خوب اســت اما بي نظمي را نميپذيرم. اشارهاش به ماجراي دير آمدن مســعود غالمي و وادي بود كه راهشان نداده بود و نگذاشــته بود تمرين كنند. با اين حــال فكرش را نميكرد كه يك ســاعت بعد و همين امروز، اتفاقي بســيار بزرگتر بيفتد و مجبور شــود در قبالش تصميم بگيرد. شايد همــان حرفهاي اول تمرين و خط و نشــان كشــيدن هايش، موجب شد به همين راحتي روي نــام عادل غالمي خط بزند؛ شــايد هم بودن خبرنگاران! چه كسي ميداند؟

طرف دیگر ماجرا محروم نميشود؟

در ايــن ماجرا، اگرچه نامي از طرف دوم برده نميشود اما مشخص است كه نفر دومي وجود داشــته. نفر دومي كه همــه ميدانند محمد موســوي بوده. در هر صورت هر كسي كــه بوده، آيا ميشــود در يــك درگيري دو طرفه، تمام تقصيرها بر گردن يك نفر بيفتد؟ در اينكه حركت غالمي در ترك كردن تمرين بســيار بد و اليق برخورد جدي بوده شــكی نيست اما اگر قرار بر برخورد جدي است، چرا حتي حرفي هم از او زده نميشــود و قرار بر برخورد با او نيست؟ آيا اگر شخص ديگري هم بهجاي موسوي رو در روي غالمي بود همين برخورد با او ميشد؟

بيانيه كادر فني

كادر فنــي تيم ملي واليبال ايران شــب تمرين و صبح ديروز جلساتي را در اين زمينه برگزار كرد. جلســاتي كــه خروجياش يك بيانيه و خــط زدن و اخراج عادل غالمي بود. در اين بيانيه آمده:

«نظــم و احتــرام از اركان اساســي هر تيم در رســيدن به موفقيت است و تحت هر شرايطي اين اركان بدون هيچ مالحظه كاري بايد حفظ شــوند. تمرينات تيم ملي واليبال تاكنون با نظم پيگيري شــده است. بازيكنان در ايــن مدت به طور كامــل و به دور از هيچ حاشــيهاي در اختيار تيم و كادر فني بودند. ترك تمرين از ســوي عــادل غالمي به دليل نداشــتن كنترل رفتار در شــرايط بحراني از ســوي اين بازيكن انجام شده است و به رغم وجود حسن سابقه و نظم و خوش رفتاري اين بازيكن در طول تمرينــات، از ديد كادر فني و به ويژه شــخص ايگور كوالكوويچ اين رفتار عادل غالمي يك اشــتباه بزرگ و نابخشودني است. »

خوشخبر: مجبور به این تصميم شدیم

سرپرست تيم ملي واليبال ايران ميگويد كنار گذاشتن عادل غالمي از تيم ملي واليبال بر اســاس نظر كوالكوويچ است و فدراسيون و كادر فني نيــز از اين تصميم حمايت كامل ميكند. براي تداوم نظم و انضباط در تيم ملي مجبور به اين تصميم شديم.

اميــر خوشخبــر بعد از نشســت كادر فني براي رســيدگي به اين موضوع ميگويد: « همانگونه كه شــب گذشته مقرر شده بود، براي رسيدگي به موضوع عادل غالمي و ترك اردو از ســوي اين بازيكــن، صبح ديروز كادر فني دوباره تشــكيل جلسه داد تا اين موضوع را مجددا بررســي كند و تصميم شتابزدهاي گرفته نشود. »

او ادامــه ميدهــد: «در ايــن نشســت كوالكوويــچ تاكيد كرد كه اين بينظمي قابل بخشش نيســت و براي تداوم نظم و انضباط در تيم ملي واليبال بايد برخورد جدي با اين بازيكن شــود.» سرپرســت تيم ملي واليبال همچنيــن ميگويد: «هر چنــد عادل غالمي يكــي از بازيكنان خوشنــام و تاثيرگذار تيم ملي است و تاكنون براي اين تيم نيز زحمات زيادي كشيده اســت اما براي اينكه نيازمند نظم در تيم ملي هســتيم، تصميــم به كنار گذاشــتن عــادل غالمي از تيم ملــي گرفته شده اســت.» خوشخبر ميگويد فدراسيون از تصميم كوالكوويچ حمايت ميكند: «به هر حال تصميم به كنار گذاشتن عادل غالمي از تيم ملي واليبال گرفته شده است و فدراسيون و كادر فني تيم ملي نيز براي ايجاد نظم تيمي از اين تصميم حمايت كامل ميكند. بنابراين با توجه به اينكه فردا بــراي برگزاري اردوي تداركاتي و برگزاري بازي دوســتانه به تركيه خواهيم رفت، در صورت انجام هماهنگيهاي الزم علــي شــفيعي جايگزين عــادل غالمي خواهد شــد و در صورت قرارگيري در ليست 14 نفره ايران در مســابقات واليبال انتخابي قهرماني جهان تيم ملي را در اردبيل همراهي خواهد كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.