بداخالقيها به استعفاي رییس ختم شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بايــد عليرضا رحيمي را نشناســي تــا باورت شــود كه به خاطــر بدهي و مشكالتي از اين دســت، عطاي حضور در هندبــال را به اين زوديها به لقايش بخشيده باشد.

تجربه ســالها حضــور در هندبال، مديريــت در ورزش اصفهان، باشــگاه سپاهان و پرسپوليس، حتما از او مديري ساخته كه ميداند با چالشهايي از اين دســت چه كند و بيپولي چيزي نيست كه بتواند او را به اين زودي و در شرايطي كه هنــوز عمر مديريت دوبــارهاش در هندبال به شــش ماه نرســيده، فراري دهــد. رييــس فدراســيون هندبال كه اســفندماه 5۹ و بعد از مشكالت عجيب و غريبي كه براي اين رشته اتفاق افتاد، سكان هدايت اين فدراسيون را در دست گرفــت، با ورودش اين اميد را زنده كرد كه باالخره روزهاي پرحاشــيه هندبال به پايان ميرســد اما گروهي كه مدعي حضور در هندبال بوده و هستند، نه تنها دست نكشيدند، بلكه اين رشته و عوامل اجرايياش را با چالشهاي پيچيدهتري مواجه كردنــد تا جايي كــه در برخي شبكههاي اجتماعي بدون رعايت مسائل اخالقي مواردي را مطــرح كردهاند كه صداي همه را درآوردهاند و در اين بين گويا رييس فدراســيون را هم بينصيب نگذاشــتهاند.فارغ از اينكــه آيا عليرضا رحيمــي بهترين گزينه بــراي هندبال بوده يا نه اما نكتهاي كه در حال حاضر نميتوان از آن چشــم پوشيد اين است كه وقتي هندبال بــا يكي مثل رحيمي با ميزان تجربهاي كه در اين رشته دارد، به آرامش نرسد، حتما نميتواند به اين زوديها منتظر حال و هواي خوبی باشد مگر اينكه مسووالن مربوطه (كه تا عصر ديروز اســتعفاي رحيمي را قبول نكرده بودند) بدون پذيرش استعفاي رحيمي، كمك كنند تا فضــاي آرامتري در اين رشته فراهم شود. چند روز قبل بود كه رحيمي گفت گزارشــي از اين اتفاقها به حراست وزارت ورزش داده و در اين شــرايط بايد ديد حراست وزارت آيا به تخلفهايي كــه صورت گرفتــه و اين حواشي، ورود ميكند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.