رقابت 3 هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگيان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

برگزاري بيست و سومين دوره المپياد ورزشي

بيســت و سومين دوره المپياد ورزشي دانشگاه فرهنگيان با حضور 3 هزار ورزشكار دختر و پســر در اراك برگزار ميشود. در همين راستا معصومه علي نژاد، معاون دانشجويي و ميترا روحي، مدير كل تربيت بدني دانشگاه فرهنگيان نشســت خبري برگزار كردند تا درباره برنامههاي اين دانشــگاه در اين المپياد گــزارش بدهند. در ابتداي اين نشســت علينژاد با بيــان اينكه وظيفه اصلي دانشــگاه فرهنگيان تربيت معلم براي آموزش در سراســر كشور است، گفت: «مطمئنا ورزش و انجام فعاليتهاي ورزشــي نقش مهمي در نشاط و شادابي هر چه بيشــتر معلمان كشــور و مطابق با آن دانشآموزان خواهد داشــت. بر اين اساس يكي از مهمترين برنامههاي مسووالن دانشــگاه فرهنگيان توجه ويژه به رشد و توسعه ورزش چه در بعد همگاني و چه در بعد قهرماني اســت.» معاون دانشجوي دانشــگاه فرهنگيان ادامــه داد: «اولين المپياد ملــي ورزش همگاني دانشــگاههاي سراسر كشور، بهعنوان يك رويداد بزرگ برگزار شــد كه دانشگاه فرهنگيان توانست عناوين بسيار خوبي را از آن خود كند و در بخش پســران بهعنوان قهرماني برسد كه اين موفقيتي بزرگ براي اين دانشــگاه بــود.» در ادامه ميترا روحي با بيان اينكه قريب به 3 هزار دانشــجوي دختر و پســر به صورت مجزا در اين المپياد كه به ميزباني اراك برگزار خواهد شــد، حضور دارند، گفت: 154۰« ورزشــكار دختر از 14 تا 21 مرداد ماه در شش رشته فوتسال، واليبال، بدمينتون، تنيس روي ميز، دووميداني و تكواندو به رقابت با يكديگر خواهند پرداخت. در بخش پســران نيز 1434 ورزشكار در رشتههاي فوتسال، واليبال، تنيس روي ميز، تكواندو و كشتي به مصاف يكديگر خواهند رفت.» روحي همچنين با اشاره به همكاري بسيار خوب فدراسيونهاي ورزشــي در برگزاري اين المپياد ادامه داد: «با همكاري فدراسيونها از بهترين داوران براي قضاوت در اين المپياد استفاده خواهد شد»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.