داورزني: فعال با استعفا موافقت نكردهايم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

معــاون وزيــر ورزش و جوانان تاكيــد دارد كه با اســتعفاي رييس فدراسيون هندبال موافقت نشده است. محمدرضا داورزني درباره اســتعفاي عليرضا رحيمي از رياســت فدراســيون هندبال ميگويد: «رحيمي پيش از ايــن يكي دو بار مطرح كرده بود كه با شــرايط فعلي نميتوانــد در اين فدراســيون كار كند. ما تالش كرديم فضا را بــراي ماندن رحيمي فراهم كنيم و قســمتي از بدهيهاي فدراسيون هندبال را بدهيم. البته بسياري از بدهيهاي هندبال مربوط به قبل است و به همين خاطر فدراســيون با مشكل جدي مواجه بود. ما جلسهاي براي پيــدا كردن راهكار پرداخت قســمتي از بدهيها برگزار كرديم، ولي آقاي رحيمي اصــرار دارد با اين وضعيت و فضــا نميتواند كار كند. به هر حال همه عوامل دســت به دســت هم داد تا ايشان اســتعفا بدهد.» معاون وزير ورزش و جوانــان تاكيــد ميكند: «ما هنوز اســتعفاي رحيمي را نپذيرفتهايم و اصرار داريم وي به كارش ادامه دهد.»داورزني در پاســخ به اين ســوال كه اگر رحيمي اصرار به رفتن داشته باشد، موضع وزارت ورزش چيست؟ ميگويد: «اگر رحيمي اصرار داشــته باشد ديگر چارهاي نيست.»

او در ادامه درباره اســتعفاي احمــد ناطق نوري از رياست فدراســيون بوكس نيز توضيح كوتاهي دهد: «از يكــي دو روز پيش بحثي در اين ارتباط مطرح شــده تا فضا براي يك فرد جوانتر فراهم شــود و بوكس كشــور مســيرش را ادامه بدهد. ما در جلسهاي در خدمت آقاي ناطق نوري بوديم و از زحمات 28 ساله او تقدير كرديم. وي درخواست كرد كه رييس افتخاري بوكس باقي بماند و در مجمع حضور داشــته باشد كه ما هم قبول كرديم. در حال حاضر بايد يك سرپرست براي فدراسيون بوكس تعيين كنيم تا پروسه انتخابات انجام شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.