نامداران شمشيربازي جهان در يونيورسياد شركت ميكنند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرمربي تيم شمشيربازي دانشجويان ايــران با بيان اين مطلب كه ســطح كيفي يونيورســياد بسيار باالســت و بهترينهاي شمشــيربازي دنيا در ايــن رقابتها حاضر ميشــوند، شــرايط تيــم شمشــيربازي كشــورمان براي حضور در اين رقابتها را قابل قبول ارزيابي كرد.

پيمان فخــري با يادآوري اينكه بهمن ماه ســال گذشــته اعزام تيم شمشيربازي اسلحه سابر به مسابقات يونيورسياد قطعي شده است، ميگويد: «به دنبال نشستهاي منظمي كــه بــا فدراســيون ورزشهاي دانشگاهي و محمدرضا دهخدا رياست اين فدراسيون داشتيم، آمادهسازي براي اعزام تيم به بازيهاي ۷1۰2 يونيورســياد را در دســتور كار قرار داديم؛ البته بعد از حضور متوالي در رويدادهاي اخير، اين بازه زماني تنها فرصتي بــود كه ميتوانســتيم براي اســتراحت به شمشــيربازانمان بدهيم اما ترجيح داديم از فرصتي كه براي شــركت در اين رويداد در اختيارمان گذاشته شده، اســتفاده كنيم. ســال ۷۹۹1 كــه خودم بهعنوان ورزشــكار در اين رويداد شــركت كردم، اصال تصور نميكردم مســابقات در سطح بااليي باشد. تمام قهرمانان جهان در اين رويداد حاضر ميشوند. شمشيربازي هم يك رشته دانشگاهي است و جايگاه بااليي در اين رويداد دارد.» فخري ادامه ميدهد: «موفقيتهــاي اخيري كه شمشــيربازان اســلحه ســابر در رقابتهاي مختلف و در مصاف با بزرگان دنيا داشــتهاند، باعث شد فدراســيونهاي ورزشهاي دانشــگاهي، شمشيربازي را بعد از ۰2 سال در فهرست رشــتههاي اعزامي به بازيهاي دانشجويان جهان قرار دهــد. به هرحال ما اميد زيادي داريم كــه در اين رويداد مــدال بگيريم و دست پر به كشــور بازگرديم. بازيكنانمان عالوه بر آمادگي، به لحاظ انگيزه هم شرايط خيلي خوبي دارند، اميدوارم قرعه خوبي هم داشته باشيم و بتوانيم نتيجه اين آمادگي و انگيزه باال را به دست آوريم.» سرمربي تيم ملي شمشيربازي اســلحه سابر با يادآوري اينكه رقابتهاي انتخابي تيم دانشــجويان براي مشــخص شــدن تركيــب اعزامي به چين تايپه، اســفند ماه سال گذشته برگزار شــد، در مورد غيبت مجتبي عابديني نيز توضيحــي ميدهد: «بــه خاطر محدوديت سني و اينكه ورزشكاران زير ۷2 سال مجاز به حضور در مســابقات هستند، نتوانستيم عابديني را در تركيب اعزامي داشته باشيم. مجتبي دانشجو اســت اما به خاطر شرايط ســني، شــرايط حضور در تيم دانشجويان را نداشــت. البته ساير نفراتمان به اندازهای خوب و آماده هســتند كه ما را به كســب نتيجه و مدال اميدوار كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.