استعفاي احمدوند از سرمربيگري تيم ملي تنيس و بي اطالعي رييس

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سعيد احمدوند از سرمربيگري تيم ملي تنيس ايران اســتعفا داد و اين در حالياســت كه رييس فدراسيون از اين استعفا اظهار بياطالعي ميكند. سعيد احمدونــد كه چند ســالي هدايت تيم ملي تنيس ايران را بر عهده داشــت در آستانه بازيهاي داخل ســالن آسيا از ســمت خود كنارهگيري كرد. او درباره علــت كنارهگيري خود از اين ســمت، ميگويد: «هر كســي صبــر و تحملي دارد و احســاس ميكنم كــه ديگر آن ظرفيت قبلي را ندارم و دلم نميخواهد كار كنم.» او در پاســخ به اين پرســش كه مشــكلي از ســمت فدراسيون براي او به وجود آمده اســت يــا خير؟ ادامه ميدهد: «مشــكل از فدراسيون نيست و خودم ديگر نميتوانم درست تصميم بگيرم و كار كردن برايم ســخت شــده اســت. فكــر ميكنم كه اگــر يك فرد جديدتــر را بياورند شــايد بهتر بتواند تصميــم گيري كند و با او هم بيشــتر همكاري شود.» احمدوند در مورد اينكه فدراسيون استعفاي او را پذيرفته است يا خير؟ ميگويد: « من اســتعفاي خود را به صورت كتبي به فدراسيون دادهام. فدراسيون موافقت كند يا نه تصميمم را گرفتهام كه ديگر در تيم ملي نباشــم.» احمدوند در حالي از ارائه اســتعفايش خبــر ميدهد كــه مجيد شايســته در نخســتين تمــاس بعد از انتشــار خبر اســتعفاي احمدوند ميگويد: «من در جريان نيستم و خبر ندارم.»

او در مورد اينكــه احمدوند اعالم كرده اســت كه دو روز اســت استعفاي خود را به فدراسيون تحويل داده است، ميگويد: «ايشــان عنــوان كردهاند كه استعفاي كتبي نوشــتهاند اما نميدانم اين اســتعفا را به چه كسي داده است؟ ســرمربي تيــم ملي داراي شــخصيت حقيقــي و حقوقي اســت. شــخصيت حقيقي ايشان به خودشان مربوط است اما شخصيت حقوقي سرمربي تيم ملي به خانواده تنيس مربوط اســت. اگر او تصميــم بــه خداحافظــي از تيم ملي گرفته بايد با ما صحبت ميكرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.