سيچلو: گفته بودم براي يادگيري و كسب تجربه به مسابقات آمدهايم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيم ملي واليبال اميد ايران ميگويــد از همان ابتدا گفتــه بودم براي كســب تجربه و يادگيري به اين مسابقات آمديم. اگر تيم ما براي قهرماني برنامهريزي كرده و به اندونزي آمده بود، من مسووليت شكســت را ميپذيرفتم. خوان ســيچلو، ســرمربي تيم ملــي واليبال اميــد بعد از ناكامي تيم ملي زير 23 ســال در رسيدن به نيمهنهايي مسابقات قهرماني مردان آسيا ميگويد:«در دو ست اول خيلي خوب بازي كرديم امــا در ادامه تيم حريف به اصطالح گرم شــد و امتيــاز به امتيــاز همديگر را حمايــت كردند. همــان كاري كه ما آن را انجام نداديم.» ســيچلو ادامه ميدهد:« در تمام ســتها با توپهايي كه به اوت زديم بــازي را تمام كرديم. اين شكســت همان تجربهاي بود كه به آن رســيديم. روز اول گفته بودم كه براي قهرماني اينجا نيستيم. ايــن واقعيت اســت.» ســرمربي تيم ملي زير 23 ســال همچنيــن ميگويد:« اينكه من مســووليت اين شكســت را ميپذيرم خيليها را خوشــحال ميكند. بايد بگويم كه به خاطر من شكســت خورديم اما لطفا فراموش نكنيد كه همه اين بازيكنان ايراني هســتند و از پرچم ايران با شــرافت دفاع ميكنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.