كوالكوويچ: اينجا تيم ملي واليبال ايران است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيــم ملــي واليبــال ايــران ميگويد عكسالعمل عادل غالمي شايســته تيم ملي نيســت و در واقــع اين بازيكن خودش تمريــن تيم ملي را ترك كــرد. ايگور كوالكوويچ درباره اقــدام عادل غالمي در تمرين تيم ملي ميگويد:«روز يكشنبه تمرينات به طور معمول در حال برگزاري بود كــه ناگهان اواخر تمرين بين عــادل غالمي و يكي از بازيكنــان درگيري لفظي پيش آمد كه منجر به تذكر من شــد و ســپس ناگهان غالمي لباســش را درآورد و زميــن را تــرك كرد.» او همچنين ميگويد:«چنين اتفاقاتي هميشــه در ورزش پيش ميآيد و اصال دليل اين دعواها هم مهم نيســت اما عكسالعملي كه از عادل غالمي سر زد، شايسته تيم ملي نيســت. اين رفتار در حد يك بازيكن در رده ملي نيســت. از رفتار وي اينگونه تعبير ميشود كه وي قصد بــازي در تيم ملي را ندارد. در واقع غالمي خودش تيم ملي را ترك كرد.» ســرمربي تيم ملي واليبال به رفتار اشتباه غالمي اشاره ميكند:«رفتار غالمي بسيار اشتباه بود. من به او بهعنوان يك انســان و يك بازيكن احترام ميگــذارم اما قبــل از هر چيز براي تيــم ملي ايران و زندگي كاري خود در ايران احترام قايلم. اينجا تيم ملي واليبال ايران است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.