امكان تغيير در آيين نامه انتخابات فدراسيون ها

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ويرايــش آييننامــه انتخاباتــي فدراســيونها بعد از تصويب اساســنامه جديد فدراســيونهاي ورزشي در هيات وزيــران، انجــام خواهد شــد. آييننامه انتخاباتــي كه در اختيار فدراســيونهاي ورزشي قرار گرفت به گونهاي تدوين شده كه در شــرايط احراز پست رياست اجازه حضور به تعداد افراد محدودي را ميدهد و به اين ترتيب امــكان دارد طي هفتهها و ماههاي آينده با تغييراتي مواجه شــود. پيشنويس اساســنامه فدراســيونهاي ورزشــي با ويرايش دهم هفته گذشته در اختيار روساي فدراســيونها قرار گرفت. در جلســهاي كه وزير ورزش با روســاي فدراســيونها در تبريز داشــت قرار شد روسا تا اين هفته نظرات خود را به وزارت ورزش اعالم كرده و اساسنامه نيز تا يكي دو هفته آينده به هيات وزيران برود. يكي از نكاتي كه در اين اساســنامه به چشــم ميخورد اين اســت كه شرايط اختصاصي نامزدها و فرآيند انتخابات هيات رييســه در آييننامهاي جديد ابالغ خواهد شــد. وزارت ورزش و جوانــان طبق اساســنامه قديــم، آييننامــهاي را بــراي انتخابات فدراسيونهاي ورزشي نوشت و در اختيار روسا نيز قرار گرفت اما در صورت تصويب اساسنامه جديد به نظر ميرسد تغييراتي در آييننامه انتخاباتي فدراســيونها رخ خواهــد داد. ماده 28 اساســنامه جديد در خصــوص نامزدهاي پســت رياســت فدراســيون ميگويد:« شرايط اختصاصي نامزدها و فرآيند انتخابات هيات رييســه فدراســيون به موجب آييننامهاي خواهد بود كه ظــرف 6 ماه بــه تصويب مجمع عمومــي و تاييــد وزارت ورزش و جوانان ميرسد. با توجه به اين ماده، اين احتمال وجود دارد تغييراتي در آييننامه انتخاباتي كه در حال حاضر تدوين شده ايجاد شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.