ثمري،دووميدانيكاران راهمراهيميكند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

شــانزدهمين دوره رقابتهــاي دووميداني قهرماني جهان در روزهاي 4 تا 13 آگوســت 13( تــا 22 مرداد) به ميزباني ورزشــگاه المپيك شــهر لندن برگزار ميشــود كه ايران ســه نماينده در اين رويــداد دارد. اعضاي تيم ملي دووميداني كشــورمان براي شــركت در رقابتهاي قهرماني جهان امروز (سهشنبه) راهي لندن ميشوند. احســان حــدادي، حســن تفتيان و حســين كيهاني نفراتي هســتند كه امــروز (سهشــنبه) به همــراه مجيد كيهاني رييــس فدراســيون و تيمور غياثي راهــي لندن ميشــوند. البته حدادي در تهران حضور ندارد. قهرمان پرتاب ديسك آسيا كه هم اكنون براي پيگيري تمرينهايش در بالروس بهسر ميبرد، از همان كشور به طور مستقيم راهي انگليس ميشــود. كاروان ايران يك نفــر ديگر را نيز بــه همراه خود خواهد داشــت. علي ثمري، مليپوش پرتــاب وزنه كه با وجــود قهرماني در آسيا نتوانست جواز حضور در مسابقات جهاني لندن را كسب كند، همراه ساير اعضاي تيم ايران به لندن ميرود. قرار است در نشســت فني يكبار ديگر در خصوص مســابقه دادن ثمري رايزني صورت گيرد، هر چند كه احتمال اين كار بســيار كم و در حد صفر است. با اين حال فدراسيون كه اقدامات مربوط به ســفر ثمري را انجام داده بود، او را راهي لندن ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.