6 بدمينتون باز به اردوي تيم ملي دعوت شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اردوي آمادگي تيم ملي بدمينتون با حضور 6 بدمينتونباز برگزار ميشود. اردوي آمادگــي تيم ملــي بدمينتون مردان رده سني بزرگساالن در روزهاي دوازدهم تا بيســت و دوم مــرداد ماه جاري با شــركت 6 بازيكــن در محل كمپ اين فدراســيون برگزار ميشود. عليرضا غفوري و ســيروس اسكندري از زنجان، محمد پايروند و ســيدآرمين زكيزاده از تهران، حسن متقي از گيالن و مسعود پيروزي از گلستان بازيكناني هستند كه از ســوي كادر فني به اين اردو دعوت شدند. بازيكنان دعوت شده به اين اردو زير نظر سيدبهادر زكيزاده سرمربي تيم ملي بدمينتون بزرگساالن كشور به تمرين ميپردازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.