زايتسف ساحليباز شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بعد از كنار ماندن از جمع تيم ملي واليبال ایتاليا

ســتاره تيم ملــي واليبال ايتاليا بــه واليبال ســاحلي روي آورد. ايوان زايتســف، ستاره تيم ملي واليبال ايتاليا ثابت كرد كه بدون واليبال نميتواند زندگــي كند. پس از اينكــه او به خاطر اســتفاده از كفشهاي آديداس به جاي ميزانو (حامي مالي فدراســيون واليبال ايتاليا) از تيم ملي ايتاليا براي حضور در مسابقات قهرماني اروپا كنار گذاشته شد در يك تورنمنت واليبال ســاحلي شــركت كرد. هم تيمي او در اين تورنمنت، گابريليه ماروتي است. حاال زايتسف بدون دغدغه كفش ورزشي ميتواند واليبال ساحلي بازي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.