رحيمي: پيش بيني بداخالقيها را نكرده بودم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراســيون هندبال بعد از اينكه استعفايش را به وزارت ورزش ميفرســتد، ميگويد: «زماني كه وارد فدراسيون هندبال شدم پيشبيني همه چيز را ميكردم، غير از بداخالقيهايي كه كار كردن را سختتر كرد.» عليرضا رحيمي درباره تصميمش ميگويد: «بابت پرداخت بدهيها وزارت ورزش به من قولي نداده بود اما من انتظار داشــتم كه كمكم كنند. زماني كه من ســركار آمدم پيشبيني همه چيز را ميكردم، غير از بداخالقيها. واقعا فضاي سختي در هندبال ايجاد شده و متاسفانه كسي به كسي احترام نميگذارد. از همين رو ترجيح دادم تا در شرايط فعلي استعفا بدهم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.