پایان 28 ساله ناطق !

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن وظیفه ‪Mohsen Vazifeh‬

شايد يكي از عجيبترين اخباري كه ميتوانست در اين روزها منتشر شود، ماجراي استعفاي احمد ناطق نوري از رياست فدراسيون بوكس بود. در حالي كه ورزش ايران روز گذشته در شوك استعفاي رحيمي رييس فدراسيون هندبال به دليل بياخالقيهاي موجود در اين ورزش بود، ناگهان ظهر ديروز خبر رسيد كه مسعود سلطانيفر وزير ورزش و جوانان با استعفاي احمد ناطق نوري رييس فدراسيون بوكس موافقت كرده است. اتفاقي كه به دوران رياست 28 ساله ناطق نوري در بوكس پايان ميدهد و حاال يك سوال و دغدغه مهم را به وجود ميآورد كه چه كسي به عنوان رييس جديد فدراسيون بوكس انتخاب خواهد شد؟ دغدغهاي كه هميشه در زمان انتقاد كردن از بوكس ذهنها را درگير خودش ميكرد.

احمد ناطــق نوري بهعنوان نخســتين رييس فدراســيون بوكس بعد از انقالب از سال 1368 كار خــود را در اين مجموعه آغاز كــرد و از آن موقع تا ديروز در فدراســيون فعاليت ميكرد. در واقع بوكس در ايــران به دليل برخي از مســائل بعــد از انقالب تعطيل شــده بود اما با تالشهــا و نفوذ ناطق نوري مجددا از سال 68 راهاندازي شد اما هرگز نتوانست در حد و اندازههاي ورزش ايران ظاهر شود. ناطق نوري اگرچه به واســطه فعاليتهاي خــودش و همچنين برادرش حجتاالســالم علي اكبر ناطق نوري و البته پدر مرحومش بيشــتر بهعنوان چهرهاي سياسي چه قبل از انقــالب و چه بعد از پيروزي انقالب در ايران مطرح بود اما با ورزش هم بيگانه نبود و بخصوص در ورزش بوكس دســتي بر آتش داشت و در واقع االن كه از ســمت خود كنارهگيري ميكند پرسابقهترين رييس بين روســای فدراسيونهاي ورزشي است كه به رياســت خود پايان ميدهد. يعني از سال 68 كه كار خــود را آغاز كرده بود حاال بعد از 28 ســال از سمت خود اســتعفا ميدهد كه هيچ يك از روساي فدراســيونهاي ورزشــي اين همه ســابقه رياست نداشتند.

همانند مجلس شوراي اســالمي كه به واسطه هفت دوره حضور بهعنــوان نماينده مجلس در آنجا هــم با 28 ســال نمايندگي مردم ركورددار اســت. احمــد ناطقنوري در دورههاي اول، ســوم، چهارم، پنجم، ششــم، هفتم و هشــتم نماينده مجلس بود كــه در نهايت بعد از 28 ســال حضور در مجلس از نمايندگي كنارهگيري كرد. ناطق نوري ميتوانست تا ارديبهشت ســال آينده هم رييس فدراسيون بوكس بماند اما اوضاع آشــفته اين فدراســيون و همچنين تالشهاي فــراوان نزديكان او در فدراســيون براي رسيدن به جايگاه او و احتماال براي ثبت يك ركورد 28 ساله جديد بعد از نمايندگي مجلس، باعث شد تا زودتر از موعد مقرر از سمت خود كنار برود.

البته در چرايي اين اســتعفاي ناطق نوري بايد پــاي هــوش او را هم به ميان بياوريــم و از تصميم هوشــمندانه او تقدير كنيم. با توجه بــه آيين نامه انتخاباتی فدراسيونها كه در وزارت ورزش و جوانان تدوين شــده اســت عمال ناطق نوري هــم به دليل حضور طوالني مدت و هم به خاطر ســن بااليي كه دارد نميتوانســت كانديداي فدراسيون شود و با اين تصميم خود قبل از اينكه از ســوي وزارت ورزش و جوانــان مجبور به اتخاذ اين تصميم شــود، خودش فدراسيون را ترك كرد. احمد ناطق نوري روز گذشته با حضور در وزارت ورزش و جوانان و بعد از صحبتي كه با وزير ورزش و جوانان داشــت، اســتعفاي خود را تقديــم وزير كرد و بعد هم از ســوي ســلطانيفر بهعنوان رييس افتخاري اين فدراسيون انتخاب شد. حاال با اســتعفا و كنارهگيري ناطق نوري يك دغدغه بزرگ به مشكالت وزارت ورزش و جوانان افزوده شد؛ ســوالي كه تا پيش از اين هم در ذهن همه منتقدان فدراسيون بوكس وجود داشت كه بعد از ناطق نوري چه كسي ميتواند اين فدراسيون را اداره كند. البته كارنامه و عملكردي كه در فدراسيون در اين 28 سال بهجا مانده اســت عمال نشــان ميدهد كه هيچگونه فعاليتي انجام نشده است اما با اين وجود سرپا ماندن اين رشته با مخالفان سرســختي كه هميشه داشته ميتواند يك دغدغه براي اين ورزش باشــد. در اين 28 سال هم هميشه وقتي رييس فدراسيون بوكس قصد داشت برنامه ارائه بدهد و از عملكردش در اين فدراسيون دفاع كند، مدام از سختيهاي راهاندازي و حفظ اين رشــته ميگفت. صحبتي كه ديگر رييس بعدي نميتوانــد آن را تكرار كند و بايد براي خروج اين رشــته از وضعيت فالكت باري كه طي ميكند، برنامه و بودجه ارائه بدهد. رييس بعدي هر كه باشد بايد به خوبي بداند كه نبايد براي اداره اين ورزش به بودجه وزارت ورزش و جوانان متكي باشد، بلكه بايد بتواند برنامه و راهكار براي كسب بودجه ارائه كند و برنامه محور حركت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.