نميتوانستيم سرمربي را 20 روز با كاظمزاده بفرستيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مديــر تيمهاي ملي بوكس دليل لغو اعزام كاظمزاده بــه رقابتهاي جهاني را تمرينهای تيم ملي بوكس اعالم ميكند.

حسين نهرودي درباره دليل لغو اعزام تك ســهميه ايران به مســابقات بوكس قهرماني جهان توضيح جالب و البته قابل تاملي ميدهد. او ميگويد: «اعزام به اين مســابقات حدود ۰2 روز طول ميكشيد، به همين دليل نميتوانستيم مربي كوبايي را به همراه او اعزام كنيم. دليل اصلي لغو اين سفر تمرينهای تيم ملي بود كه اگر خيمنز را با كاظمزاده اعزام ميكرديم تيم ملي بدون مربي نميتوانست تمرينها را ادامه دهد.»

او ادامه ميدهد: «اعــزام كاظمزاده به اين رقابتها چندان تأثير مثبتي براي تيــم ملي ندارد و تا حــدودي هم نتيجه مبارزات او براي ما مشخص بود؛ به همين دليل تصميم بر آن شــد كه اين سفر لغو شود.»

مدير تيمهاي ملي بوكس در پاســخ بــه انتقاداتي كــه درباره اعزام نشــدن كاظمزاده بــه مســابقات جهاني مطرح اســت، ادامه ميدهــد: «تالشهاي زياد كاظمزاده براي كســب اين سهميه كامال درست است. در اين تصميمگيري معايب و محاســن سنجيده شــد كه ديديم اگر اين اعــزام صورت بگيرد، ۰2 نفر ديگر از تمرينها عقب ميمانند.»

نهرودي در پاســخ به اين سوال كه آيا فدراســيون نميتوانســت يك مربي سه ســتاره را به جاي خيمنز اعزام كند؟ ميگويد: «فدراسيون اين ريسك را نكرد كه مربــي ديگري را با كاظــمزاده اعزام كند. در صورت كسب نتايج ضعيف امكان اينكه خيمنز دليل ايــن نتايج را حضور پيدا نكــردن خودش در كنار بوكســور اعالم كند، وجود داشــت چون مربيهاي سه ســتاره ما با كاظمزاده تمرين نكرده بودند.»

ايــن توجيــه عجيــب در حالي از ســوي مدير تيمهاي ملي مطرح ميشود كــه خمينز بــه خاطر دو ســتاره بودن، اصال نميتوانســته در رقابتهاي جهاني، بوكســور ايران را همراهي كند و بنابراين ميشده مربي ديگري با او راهي شود.

صحبتهايي كه ايــن روزها درباره اعزام نشــدن به رقابتهاي جهاني مطرح است، بيشتر به يك بهانه شبيه است و به نظر ميرســد فدراسيون به خاطر مسائل مالي، اين امكان را نداشته است. شايد هم خيلي براي مســووالن فدراسيون حضور در چنيــن رويدادهايــي اهميــت ندارد چراكه در دورههاي قبل نيز بهانههايي از اين دست زياد شنيده شده است.

سرپرست كاروان اعزامي به بازيهاي داخل سالن آسيا:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.