كامل نشدن مدارك ورزشكاران به منزله انصراف آنهاست

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرپرست كاروان بازيهاي داخل سالن آسيا با اشاره به نواقص مدارك برخي ورزشكاران ميگويد: «كامل نشدن مدارك اين دسته از ورزشكاران به منزله انصرافشان از بازي هاست.»

ثبت نام مرحلــه دوم و ماقبل آخر كاروان ورزش ايــران براي حضــور در بازيهاي داخل ســالن و هنرهاي رزمي آسيا، هفته آخر تيرماه در محــل كميته ملي المپيك و با اســتفاده از شــيوه تله كنفرانس انجام شد. بعد از آن اصغر رحيمي اعــالم كرد: «ثبتنــام اعضاي كاروان ايران در مرحله دوم نهايي شــد اما بخشــي از كارهايمــان براي اين مرحله باقي مانده اســت مثــل اينكه مدارك برخــي از اعضا ناقص بود، كپي پاسپورت نداشــتند يا عكس آنها مشكل داشــت؛ اينها مواردي بود كــه در اين مرحله و در رابطه با ثبتنام چندين نفر با آن مواجه شديم، پيگير آن هستيم تا كم و كسريها از طريق فدراسيونهاي مربوطه برطرف شده و طي چند روز آينده نتيجه را به كميته برگزاري بازيها اطالع دهيم.»

اين صحبت در حالي مطرح شــده كه با وجود گذشت حدود سه هفته، هنوز برخي از مدارك ورزشكاران ناقص است كه اصغر رحيمي در اين رابطه ميگويد: «بعد از ثبت نام اخير، يكســري از فدراسيونها براي كامل كردن مدارك خود اقدام كردند اما هنوز هســتند فدراسيونهايي كه در اين زمينه اقدامي انجام ندادهاند. اين در حالي اســت كه ما به صورت رســمي يعني با ارســال نامه خواستار رسيدگي به اين مساله از طرف آنها شده بوديم. ضمن اينكه بارها و بارها هم تلفني موضوع را پيگيري كرديم.»

او با بيان اينكه اين موضوع براي ما دردسر ساز شده است، ادامه ميدهد: «احتمال اينكه آن دســته از ورزشكاراني كه مداركشان براي ثبت نام ماقبل آخر ناقصي داشــت از بازيهاي داخل سالن حذف شــوند، وجود دارد. اين موضوع اصال به كميته المپيك مربوط نميشود چون ما به آن اندازه كه بايد و حتي بيشــتر، پيگيريهاي الزم براي تكميل مدارك آنها را انجام دادهايم. تاثيرات منفي برطرف نشدن نواقص مدارك، به طور كامل متوجه يك رشته نميشود. در چند رشته بودند ورزشكاراني كه مدارك شان كامل نبود و هنوز هم كامل نشــده است به همين دليل نام شــان در فهرست كميته برگزاري بازيها نرفته كه اين به منزله انصراف اين ورزشكاران است اما موضوع حذف شدن متوجه رشته يا تيم آنها نميشود.»

34 مدال نتيجه تالش ورزشكاران در المپيك ناشنوایان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.