ناطق نوري: خودم استعفا دادم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

احمدناطق نوري رييس فدراسيون بوكس بعد از استعفاي خود از رياست فدراسيون بوكس اعالم كرد كه به خواست خودش استعفا داده اســت. احمد ناطق نوري كه روز گذشته در نزد وزير ورزش و جوانان از سمت خود در رياست فدراسيون بوكس ايران استعفا كرد، داليل اســتعفايش را اينگونه توضيح داد: «اين درخواست خود من بود و پس از 28 سال كار دچار خستگي شده بودم و فرصت زيادي براي اداره بوكس نداشــتم. بايد اقدامي ميكرديم كه تحولي صورت بگيرد و نيروهاي جديد وارد كار شوند.»

رييس سابق فدراسيون بوكس ادامه داد: «وزير ورزش و جوانان به من بسيار محبت داشتند و خواستند كه همچنان در كنار بوكس بمانم و نيروهاي جديد را هدايت كنم. با آقاي وزير ارتباط و دوستي ديرينه داريم و كمك ميكنيم كه شــخصي اليق راه بوكس را ادامه دهد تا فعاليتهاي اين رشــته مختل نشود.» او درباره اينكه شايعه شده بود با فشارهاي وارد شده در اين مدت اخير از سمتش مجبور به كنارهگيري شده اســت، گفت: «بوكس هميشه مورد انتقاد بوده اســت و هميشه تحت فشار بودم اما هميشــه هم با قدرت به كارم ادامه دادم اما اين بار بنا به خستگي كه داشتم خودم تصميم گرفتم از سمتم كنارهگيري كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.