تركيب دختران تكواندوكار اعزامي به يونيورسياد اعالم شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

با برگزاري مســابقات انتخابي درون اردويي تيمملي تكواندوي دختران اعزامي به بازيهاي دانشــجويان جهان (يونيورسياد)، تركيب تيم اعزامي به اين رقابتها مشخص شد.

مســابقات انتخابي درون اردويي تيمملي دانشجويان در گروه دختران برگزار و در نهايت تركيب تيم اعزامي به بيست و نهمين دوره يونيورسياد در چين تايپه مشخص و اعالم شد. تيمملي دانشجويان دختر در اين رقابتها با 4 تكواندوكار حضور پيدا ميكند كه با اعالم ندا زارع، سرمربي اين تيم ناهيد كياني در وزن -49 كيلوگرم، مليكا ميرحسيني در وزن -57 كيلوگرم، طيبه پارسا در وزن -67 كيلوگرم و فاطمه مصطفائي در وزن -73 كيلوگرم موفق شدند جواز حضور در اين رقابتها را كسب كنند.

هوگوپوشان با هدايت ندا زارع بهعنوان سرمربي و آزاده ياسايي بهعنوان مربي تمرينها خود را در دو نوبت صبح و عصر پيگيري ميكنند. بيســت و نهمين دوره مســابقات جهاني دانشــجويان از تاريخ 28 مردادماه تا هشتم شهريور ماه سالجاري به مدت يازده روز در كشور چين تايپه برگزار ميشود.

به منظور حضور در مرحله نخست جایزه بزرگ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.