اعزام 2۱ شطرنجباز به بازيهاي داخل سالن آسيا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

12 ورزشــكار از تركيب 215 نفره كاروان اعزامــي به بازيهاي داخل ســالن آسيا را شطرنجبازان تشكيل ميدهند. پنجمين دوره بازيهاي داخل ســالن و هنرهاي رزمي آســيا 48 روز ديگر يعني 17 ســپتامبر به ميزباني عشقآباد در كشور تركمنستان آغاز خواهد شد.

كاروان ايران قرار اســت با كاروان متشكلی از 215 ورزشكار 51( زن و 164 مرد) در اين دوره از بازيها شــركت كند. اين در حالي است كه هنوز اعضاي تيمهاي مختلف اعزامي به اين بازيها مشخص نشده است.

شطرنج نيز يكي از رشــتههاي اعزامي ايران است. طبق تصميم گرفته شده، 12 شطرنجباز راهي تركمنستان ميشــوند. البته هنوز تركيب نفرات مشــخص نشده و قرار اســت در اين باره تصميمگيري شود و مشخص شود اين 12 نفر چطور در ميان مردان و زنان تقسيم ميشوند و چه نفراتي راهي اين رقابتها ميشوند.

تعداد دقيق سهميه تمام رشتهها در رقابتهاي داخل سالن، روز گذشته در نشســت ستاد عالي المپيك و بازيهاي آســيايي مشخص شد كه سهم شطرنج بازان هم 12 نفر اعالم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.