مورينيو: نميخواهم به خاطر كونته موهايم بريزد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ژوزه مورينيو نخواســت به اظهارات آنتونيو كونته درباره آخرين جدايي مربي حال حاضر منچســتريونايتد از چلســي جواب بدهد.

مربي ايتاليايي به بازيكنانش هشدار داد اجازه ندهنــد آن اتفاقي كه در فصل 2015-2016 بعد از قهرماني پيش آمد و به اخراج آقاي خاص انجاميد، تكرار شود. آبيها در نهايــت زير نظر گاس هيدينك دهم شدند.

مورينيــو پس از پيــروزي 3 بر صفر برابر والرنــگاي نروژ گفــت: «نميدانم، ميتوانــم بــه روشهــاي مختلف جواب بدهم امــا نميخواهم بــه خاطر صحبت كردن دربــاره آنتونيــو كونتــه موهايم بريزد.» كنايهای به ســرمربی چلسی كه موهايش را ترميم كرده است.

يونايتد بعد از حضور در جام قهرمانان بينالمللي و شكست برابر بارسلونا به فرم خــوب خود در پيشفصــل ادامه داد و با گلهــاي مروان فالينــي، روملو لوكاكو و اســكات مكتاميناي به پيروزي رســيد. چهارشنبه آخرين ديدار دوستانه اين تيم برابر سمپدوريا برگزار ميشود تا سهشنبه هفتــه آينده كه در ســوپرجام اروپا برابر رئال مادريد قرار ميگيرند.

مورينيــو گفت: «بــازي خوبي بود، حريــف منظــم و پرتالش بــود و تالش ميكرد از عقب بازي كند. بعد از مسابقات آمريكا، به هر كسي 45 دقيقه بازي دادم تا قبل از سمپدوريا كمي استراحت كنند. تــا به حال هيــچ مصدومي نداشــتيم و اميدواريم شروع مثبتي داشته باشيم.»

يونايتد 22 مرداد در نخســتين بازي فصــل 2017-2018 در خانــه ميزبــان وستهم است.

مورينيو همچنين به شــايعات درباره انتقــال فاليني به گاالتاســراي پايان داد و گفت تيم تــرك راحتتر ميتواند او را بهعنوان مربــي در خدمت بگيرد تا اينكه هافبك بلژيكي را بخــرد. مورينيو درباره فاليني كه آخرين ســال قــراردادش را سپري ميكند، گفت: «گاالتاسراي من را آسانتر از مروان ميتواند بخرد. فراموشش كنيد، او براي من خيلي مهم است.»

او دربــاره گل لوكاكــو هــم گفت: «مهاجمان دوســت دارند گل بزنند، براي من مهم نيست اما احتماال براي او هست، به او اعتمــاد به نفس ميدهد. ما مربيها بيشــتر وقتها از مهاجمــان خود راضي هستيم حتي وقتي گل نميزنند به خاطر مشــاركتي كه در ســازمان و برنامه تيم دارند اما براي خودشــان خيلي مهم است كه گل بزنند.»

ويكتــور ليندلوف در ايــن بازي كه يونايتد به راحتي دروازهاش را بســته نگه داشت، به ندرت آزمايش شد اما مورينيو به طور خاص از ايــن مدافع مياني كه به خاطر بازي پرفراز و نشيبش در تور آمريكا مورد انتقاد قرار گرفته، تمجيد كرد: «قدم به قدم. بنفيكا باشــگاه بزرگي است و من هميشــه فكر ميكنم بازيكناني كه از اين تيم ميآينــد از نظر ذهني آمادهاند چون مســووليت دارند كه خودشــان را آماده كنند اما ليگ پرتغال فــرق دارد، بنفيكا يكي از تيمهاي غالب اســت كه عادت به بازي با توپ دارد. او بــه زمان نياز دارد، منچستريونايتد باشــگاه بزرگي است كه در آن بــا مســووليتهاي بزرگي مواجه ميشوي. من از او راضيام.»

مورينيو همچنين گفت نمانيا ماتيچ مصمم اســت انتقال به منچستريونايتد را نهايي كند اما تاييــد نكرد اين اتفاق رخ داده. رســانههاي انگليسي گزارش دادند او يكشنبه آزمايش پزشكي داده و تصوير او بــا پيراهن تمرين منچســتريونايتد در شبكههاي اجتماعي دست به دست شد.

مورينيو كه در سال 2014 بهعنوان مربي چلســي ماتيچ را خريد، گفت اين بازيكن 28 ساله مشتاق كار با او است اما تا وقتي كه قرارداد نهايي نشده دربارهاش حــرف نميزند: «منتظر خبرها هســتم. ميدانم خيلي خيلي مايل اســت و وقتي يك بازيكــن خيلي خيلي مايل اســت، شانس بيشــتري براي انتقال وجود دارد. ما شــانس داريم امــا در فوتبال تا وقتي رسما اعالم نشــود اتفاقات زيادي ممكن است رخ دهد. چيز بيشتري نميگويم.»

ماتيچ پيراهن شــماره 31 را پوشيده كه قبل از رفتن باســتين شواين اشتايگر به شــيكاگو فاير متعلق به هافبك آلماني بود. مورينيو درباره آزمايش پزشكي اظهار بياطالعي كرد: «نميدانم چون با تيم در نروژ بوديم. شماره 31 ما آزاد است، قبال مال شــواين اشتايگر بود اما حاال صاحبي ندارد، چند شماره آزاد داريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.