جای خالی رونالدو

عملکرد ضعیف بیل و بنزما در تور پیشفصل رئال

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جــای خالی كريســتيانو رونالدو در تور پيشفصــل رئال مادريــد در آمريكا حس میشد. او در بهترين حالت، از بازی برگشــت سوپرجام اســپانيا در بازیهای رئال حضور میيابد. بدون رونالدو، رئال در گلزنی به مشكل برخورده است.

كيليان امباپه، ســتاره موناكو هدف اصلی رئال در بازار نقــل و انتقاالت بوده اســت ولی هنوز خريداری نشــده. كريم بنزمــا و گرت بيل، دو عضــو ديگر مثلث BBC در پيشفصل خوب كار نكردهاند. ايــن دو نفــر نتوانســتند در ديدارهای دوســتانه گلی بزنند. آلــوارو موراتا هم از رئال رفته است. او در فصل 2016-17 در حالی 20 گل زد كه اكثرا به عنوان بازيكن ذخيره به ميدان میآمد. زينالدين زيدان گفته كه از تيم فعلیاش راضی اســت. با اين حال، مهاجمان رئال بايد بســيار بهتر از اين كار كنند. در ديدارهای پيشفصل رئال، چهار بازيكن گل زدند: كاســميرو، ماتئو كواچيچ، ماركوس آسنسيو و اسكار، در حالــی كه هيچ كــدام مهاجم نبودند. همه به بيل و بنزما چشــم دوخته بودند اما اين دو نفركاری نكردند.

بيــل بهويژه زير ذرهبين اســت. اين بــال ولزی كه ژوزه مورينيو در تابســتان بارها از او تعريف كرده، میخواســت كه در پيشفصــل خوش بدرخشــد. زيدان در اولين نشســت خبــریاش در آمريكا گفت: «او اوليــن پيشفصل كاملش را با من داشــت و میداند كه بايد سال خوبی داشــته باشــد. او از نظر فيزيكی به نظرم شــرايط خوبی دارد.» هشت روز بعد، در حالی كه رئال ســه بازی برگزار كرده بود، بيل همچنان مشــكل داشــت. او در جام قهرمانان بينالمللی ســه ضربه به سمت دروازه حريفان زد كه هيچكدام گل نشد. اين آمار او است.

بنزما، تنها بازيكن شــماره 9 (به جز بورخــا مايورال) هم ضعيــف و كند بوده اســت. او مقابل منچسترسيتی نتوانست بهموقع به پاس لوكا مودريچ برسد و مقابل بارسلونا هم در يك ضدحمله تكروی كرد و به ماركو آسنسيو پاس نداد.

بيل در الكالسيكو ميامی آمار بدی از خــود به جا گذاشــت: او در نيمه اول، كمتر از تمامــی همتيمیهايش پاس داد (تنها 8 پاس) و تنها 12 بار توپ را لمس كرد. مشــكل مصدوميت او باعث شده كه تحليل آمار گلزنیهايش دشــوار باشد، اما در هر حال او در فصل 2015-16 توانسته بــود در هر 125 دقيقه يك گل بزند. اين آمار در فصل گذشــته به هر 215 دقيقه يك گل رسيد. كريســتيانو رونالدو اما در فصل پيش در هر 98 دقيقه يك گل زد.

بنزما هم بسيار با رونالدو فاصله دارد. او البتــه نمايشهای خوبی هم داشــته، مانند دريبل ســه نفر در بــازی با اتلتيكو مادريــد در ليگ قهرمانان، اما در هر حال او هم در هر 170 دقيقه يك گل زد. رئال مادريــد در هفته آينده بــه دنبال اولين قهرمانی فصلش اســت و البته بايد بدون ماشين گلزنیاش، كريســتيانو رونالدو به دنبال اين جام برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.