ونگر: این ایدهآل است! سانچس و اوزیل وارد آخرین سال قراردادشان شدهاند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آرسن ونگر گفته اين حالت ايدهآل است كه الكسيس سانچس و مســعود اوزيل وارد آخرين سال قراردادشان در آرسنال میشوند.

قراردادهای اين دو نفر در انتهای فصل منقضی میشــود و ســانچس مورد توجه منچسترســيتی و پاری سنژرمن قرار دارد. او در جام امارات غايب بود، چرا كه به دليل بيماری، ديرتر از موعد از تعطيالت بازگشت.

ونگــر گفته در آينــده بازيكنان بزرگ بيشتری خواهيم ديد كه تا پايان قراردادشان در يك تيم میمانند و سپس میروند. جك ويلشــر، الكس اوكســالد چمبرلن، سانتی كاســورال و كيهران گيبــس هم در آخرين سال قراردادشان با آرسنال هستند.

ونگر گفته است: «اين وضعيت ايدهآل است؛ در چنين شرايطی بازيكنان بايد عالی كار كنند. در آينده اين را بيشــتر و بيشتر خواهيد ديد. بازيكنان تا آخر قراردادشــان در يك تيم میماننــد. چرا؟ چون بازيكنان بسيار گران شدهاند، حتی بازيكنان معمولی كه هيچ كس حاضر نيست مبلغ درخواستی باشگاهشــان را بپردازد. مطمئن هستم كه در 10 ســال آينده، چنين چيزی بســيار معمــول خواهد شــد. زمانی كــه بازيكن فوتبال هســتيد، تا آخرين روز قراردادتان را در آن باشــگاه خواهيد مانــد. چه فرقی میكند از قرارداد شــما دو سال مانده باشد يا يك ســال؟ اگر به زمين مســابقه برويد، میخواهيد كه عالی كار كنيد.

آيا واقعا فكــر میكنيد كه قبل از بازی در رختكن مینشــينيد و میگوييد: اوه، تنها يك سال از قراردادم مانده و امروز خوب بازی نخواهم كرد؟ اين حرفها از كجا میآيد؟

وقتــی كه بازيكــن فوتبال هســتيد، میخواهيد برويد و در بهترين شرايط ممكن بازی كنيــد. اين چه ربطی به مدت قرارداد شما دارد؟ شــما مگر میدانيد تا چه زمان كار میكنيــد؟ تا زمانی كــه كارتان خوب باشد، شــما را میخواهند. كسی نمیداند كه ســانچس قــراردادش را تمديد میكند يا نه. عملكرد او بســتگی به مدت باقيمانده قــراردادش ندارد. اگر اينطور بود كه با همه قرارداد بيستساله امضا میكرديم.»

ونگــر همچنيــن دربــاره مصدوميت الكســاندر الكازت در بازی دوســتانه با سويا گفــت: «الكازت حالــش خوب اســت. او را تعويض كردم، نه به خاطر اينكه مصدوم شده باشد. او كمی آسيب ديد ولی مشكلی ندارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.