عبور بارسلونا از «نيمارگيت»

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

براي ارنستو والورده تور آمريكا سختتر از آن چيــزي بود كه تصــورش را ميكرد و همهاش بــه خاطر اخبار و حواشــي انتقال قريــب الوقوع نيمار به پاريســنژرمن بود. درگيــري در زمين تمرين بين فوقســتاره برزيلــي و نلســون ســمدو، بازيكن جديد تيــم نقطه افــول تيم در ســفر طوالني بر فــراز اقيانوس آرام بود امــا در مجموع آبي اناريهــا نشــانههاي مثبتي بــراي عبور از «نيمارگيت» بروز دادند. در دروازه، ياســپر سيلسن بازيهاي اميدواركنندهاي انجام داد. او جانشــين مارك آندرهتر اشتگن شده كه به خاطر درخشش در جام كنفدراسيونها و قهرماني تيم آلمان هنوز به تركيب بارسلونا برنگشــته. جلوي اين هلندي جرارد پيكه و ســاموئل اومتيتي مدافعان مياني اصلي تيم بودند كه مارلون، خاوير ماسچرانو و توماس فرمالن به تناوب جانشين آنها ميشدند.

ســمدو با گــذر زمان بهتر شــد و در دفاع راســت جا افتاد هر چند در اين پست با اليكس ويدال رقابت ميكرد ضمن اينكه خوردي آلبا و لــوكاس دينيه آن طرف هر كدام زمانــي براي بازي به دســت آوردند. داگالس هم كه در برنامههاي والورده جايي ندارد بازي نكرد. در خط مياني بيشــترين رضايت به دست آمد، ســرخيو بوسكتس، آنــدرس اينيســتا و ايــوان راكيتيچ همه درخشيدند و دنيس سوارس، سرخي روبرتو و كارلــس آلنيا هر وقت فرصتي به دســت آوردند، عملكرد خوبي داشتند.

در حمله، نيمار كه بيشــترين اخبار در روزهاي اخير به او مربوط ميشــده، خوب بازي كرد و در دو بازي با منچستريونايتد و يوونتوس گل زد ضمن اينكه ليونل مسي هم گل زد و نشــان داد براي فصل جديد آماده اســت. لوييس ســوارس اما كمتر مشاركت داشت و هنوز نتوانسته خودش را نشان دهد درست مثل پاكو آلكاسر و منير الحدادي.

در مجمــوع تور آمريكا براي بارســلونا اميدواركننــده بود و يــك قهرماني هم به دست آمد هرچند كه ماجراي نيمار روي آن سايه انداخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.