ژوائو ماریو: به سانچس گفتم به میالن برو

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ژوائو ماريــو، مدافع اينتــر به رناتو سانچس، هموطن پرتغالیاش گفته كه به ميالن بپيوندد.

ســانچس در حال حاضــر در بايرن مونيخ بازی میكنــد و اينتر در ديداری دوســتانه كه اخيرا برگزار شد، بايرن را 2 بر صفر برد.

گزارشهــا حاكی از آن اســت كه ســانچس بهزودی بهصورت قرضی راهی ميالن میشــود و ژوائو ماريو گفت كه به اين بازيكن 91ســاله گفته به تيم رقيب او بــرود: «ما بعد از بــازی با هم صحبت كرديم. او جوان اســت و میخواهد بازی كند. اين را درك میكنم. من به او گفتم اگــر به ميالن بــرود، به باشــگاه بزرگی پيوسته است و يك رفيق هم كه در شهر ميالن دارد.»

اينتر هر ســه بازی جــام قهرمانان بينالمللی در آسيا را با پيروزی پشت سر گذاشــت، اما ماريو با احتياط از قهرمانی در سری آ صحبت كرده است: «بیمعنی است كه بخواهيم درباره قهرمانی سری آ صحبت كنيم. يوونتوس بخت اصلی است و بعد از آنها رم و ناپولی قرار دارند. ميالن هم هست. بازيكنان اين تيمها چند سال است با هم هســتند و همديگر را خيلی خوب میشناسند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.