بازگشت اشملتزر به تمرینهای دورتموند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

در حالي كه كمتر از ســه هفته به شــروع فصــل جديد ليــگ آلمان باقي مانده، بوروســيادورتموند تاييد كرده مارســل اشــملتزر به تمرينها برگشته. او تا به حال فقط ميتوانسته بدود و هنوز نتوانسته به صورت كامل در تمرينها شــركت كنــد. كاپيتان دورتمونــد كــه فصل قبــل 26 بازي بــراي اين تيم انجــام داد، در جريان جام قهرمانــان بينالمللي در آســيا دچار پارگي رباط قوزك راســت خود شــد و همان موقع اعالم شد كه اين بازيكن 29 ساله چهار هفته نميتواند بازي كند اما باشگاه اميدوار است او به نخستين بازي ليگ كه 28 مرداد برابر ولفسبورگ برگزار ميشود، برسد.

ماركــو رويس، جوليــن ويگل و رافائل گــررو آغاز فصل را از دســت ميدهند اما بازگشــت اشــملتزر خبر خوبي براي مربي جديد تيم، پيتر بوژ اســت كه جاي توماس توخل را روي نيمكت زردپوشان گرفته.

دورتموند شنبه آينده فصل خود را با بازي سوپرجام مقابل بايرنمونيخ شــروع ميكند. دورتموند ميزبان اين ديدار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.