بوفون: سال سختی پيش روی ما است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جانلوييجی بوفون گفته كه امسال برای يوونتوس دشوارتر از سالهای پيش است، چرا كه رقبا قویتر شدهاند.

يوونتوس اخيرا در ديداری دوستانه برابر رم به تساوی يك بر يك رسيد و در نهايت در ضربات پنالتی برنده شد.

بوفــون گفت: «تور خوبی در آمريكا داشتيم و مهم اســت كه فرم خود را در آغاز فصل پيدا كنيم. امسال اوضاع برای يوونتوس خيلی سخت خواهد بود، چون بســياری از تيمها قویتر شدهاند، مانند رم، اينتر و ميالن. ناپولی هم ستارههايش را نگه داشته است.

البته يووه بــه توانايیهايش ايمان دارد و به ارزشهايی كه برای ما موفقيت به همــراه آوردهانــد. ما فكــر میكنيم میتوانيم همچنان بهترين عملكرد خود را داشته باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.