چهارمين پيروزي فصل فتل در مجارستان

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

در روزي بــه يــاد ماندنــي بــراي طرفــداران فراري كه شــاهد موفقيت دو رانندهشــان بودند، سباستين فتل، راننده آلمانــی اين تيم گرندپــري دهم فصل را در مجارســتان فتح كرد. قهرمان 4 دوره مســابقات قهرماني فرمــول يك جهان، با لطف همكاري تحســينبرانگيز همتيمي فنالندياش كيمي رايكونن، زودتر از همه از خــط پايان عبور كرد تا جايگاهش را در صدر جدول ردهبندي رانندگان اين فصل تثبيت كند و فاصله خود را با نزديكترين تعقيب كننــدهاش يعني لوييس هميلتون بــه 14 امتيــاز افزايش دهــد. رايكونن با سخت كردن كار براي دو راننده مرسدس مخصوصــا لوييس هميلتــون راه را براي همتيمي آلمانياش هموار كرد و در نهايت خودش پشــت ســر او از خط پايان عبور كرد تا دو راننده اســب سركش قرمز روي سكوهاي اول و دوم پيست هونگارورينگ بايســتند. در مســابقهاي كه برخورد دو راننده تيم ردبول، دانيل ريكياردو و مكس فرســتاپن منجر به خارج شدن ريكياردو از پيست شــد و واكنش توهينآميز او به هم تيمي 19 سالهاش را به همراه داشت، رايكونــن به نفع فتل رانندگــي كرد و به همين دليل هم به شــدت مــورد تمجيد و تحســين مســووالن فراري قرار گرفت. فتل در حالی مســابقه را به سود خود به پايان رســاند كه مشكل فرمان خودرويش او را به دردســر انداخت اما كمك رايكونن به او كه اجازه نداد رانندگان مرســدس به همتيمي آلمانياش نزديك شوند در نهايت سبب شد كه راننده سابق ردبول زودتر از خط پايان عبور كند. فتل كه براي دومين بار پيروزي در بوداپست را تجربه ميكرد، در پايان مســابقه گفت: «مــن روي ابرها هستم. مسابقه واقعا ســختي بود هرچند شــايد از بيرون اينطور به نظر نميرسيد. سه چهار دور بعد از ورود ماشين ايمني به پيست، نميدانم چرا فرمان ماشينم مشكل پيدا كرد كه مرا به كنار مسير ميكشيد و هرچه ميگذشت وضعيت بدتر هم ميشد. سعي كردم از حاشيه پيست فاصله بگيرم تــا به كناره پيســت برخــورد نكنم و در نهايت با اينكه كار ســختي بود ولی موفق شــدم. احساس عجيبي داشــتم. مشكلي كه برايم رخ داد شــايد رانندگان راســت دســت را خيلي به دردسر نميانداخت اما براي من چپ دســت كار سختتر بود. با اين حال هر طور بود خودم را با شــرايط جديد وفق دادم.» با توجه به مشــكلي كه براي فتل رخ داد، رايكونن ميتوانســت از او ســبقت بگيرد و مســابقه را ببرد اما او ترجيح داد همتيمياش حداكثر امتيازات را كســب كند تا فاصلهاش را با هميلتون افزايش دهد. فتل در اينباره گفت: «بدون شك من هيچ لطفي در حق كيمي نكردم در حالي كه او ميتوانســت از من سريعتر حركت كند. من سرعت الزم را نداشتم كه البته در پايان مسابقه وضعيتم بهتر شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.