آلونسو: مجبور شدم انتحاري برانم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فرناندو آلونســو، راننده اســپانيايی تيم مكالرن هونــدا بهترين نتيجــهاش در اين فصــل رقابتهاي قهرمانــي فرمول يك را در گرندپري مجارســتان رقم زد وقتي كه بهعنوان ششمين راننده از خط پايان عبور كرد.

در دهميــن گرندپري فصل كه سباســتين فتل، كيمــي رايكونن، والتري بوتــاس، لوييس هميلتون و مكس فرســتاپن اول تا پنجم شــدند، آلونســو جلوتر از هموطنش كارلوس ســاينس در تيم ردبول از خط پايــان عبور كرد. قهرمــان دو دوره رقابتها در روزي كه 36 ســاله شد، در پيچ دوم پيست هونگارورينگ با يك ســبقت دراماتيك از ساينس از او پيش افتاد و تا پايان مسابقه اين رده را حفظ كرد. او در پايان مسابقه گفت: «رقابتم با كارلوس واقعا نزديك بود. ما در ابتداي مســابقه و پس از آغاز مجدد آن (بعد از ورود ماشين ايمني به پيســت) كنار هم بوديم. حتي با هم به پيت اســتاپ رفتيم و با هم از آنجا خارج شديم. ميدانستم هنوز دو دور دارم كه واقعا ميتوانم به او فشار بياورم و اين كار را با برخي حركات كاميكازه (حمالت انتحاري خلبانان ژاپني به ســمت كشتيهاي دشمن در جنگ جهاني دوم) انجام دادم. ما در فكر كسب عناوين هفتم و هشــتم بوديم اما خروج دانيل ريكياردو از مســابقه رســيدن به مقام ششــم را ممكن كرد و من هم آن را قاپيدم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.