اميد نورافكن: چه خوب شد كه پديده سال به من و استقالل رسيد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل - رضا حميدی ‪Reza Hamidi‬

اســتقالل در مراسم اهداي جوايــز برترينهــاي فصــل شــانزدهم ليگ برتــر فوتبال ايران، دو نماينده داشت.

يكــي اميــد ابراهيمي و ديگري اميد نورافكن كه صاحب جايزه پديده فصل شد.

اميد نورافكــن اين جايزه را مقدمهاي براي موفقيتهاي بيشــتر ميداند و اعتقاد دارد كه از حاال به بعد مســووليتش در اســتقالل و فوتبــال ايران سنگينتر شده است.

گفت وگو با پديده ســال فوتبال ايران حول همين محور است...

همانطور كه خيليها پيش بيني كرده بودند، جايزه پديده فصل شانزدهم ليگ برترفوتبال به تو رسيد. شــايد خودت هم منتظر بودي اميد...

قبل از اينكه به مراسم دعوت شــوم زمزمههايي بــود و خودم هم تصــور ميكردم جايــزه را ببرم اما وقتي كه اســمم در سالن برده شد اين موضوع برايم جنبه حقيقت پيدا كرد. آن لحظه چه حسي داشتي؟

برايم خوشايند بود. هم براي خودم و هم براي استقالل چون اين جايزه فقط متعلق به من نيســت و باشگاه اســتقالل هم ســهم دارد. وقتي جايزه را گرفتم به خودم گفتم چــه خوب كه اين جايــزه به من و استقالل رسيد.

اين جايــزه مســووليت تو را بيشــتر ميكنــد و قطعا استقالليها دوســت دارند در فصلهاي آتي هــم تو را روي استيج ببينند.

ســن من طوري اســت كه ميتوانم بــه جايزههاي بزرگتر فكر كنم. البته اين كار با تالش ميســر ميشــود و اينطور نيست كه دست روي دســت بگذارم تا از من تقدير شود.

براي اين جايــزهاي كه گرفتم زحمــات زيادي كشــيدم و ســعي ميكنم به اين راه ادامه بدهم.

موضــوع ديگــري هم كه درباره تو وجود دارد داســتان محروميتــت از بازيهاي هفته نخست اســت. اين تصميم چه اندازه در وضعيت استقالل تاثير ميگذارد؟

تعــدادي بازيكن مــا مقابل صنعت نفت نبودند و همين مســاله در نتيجه ما تاثيرگذار بود.

انشاءا... اميد ابراهيمي از هفته پنجم، ششــم ميآيد و تيم شــكل ميگيرد. بايد بگويم كه تيم ما براي جــام گرفتن آماده اســت؛ مطمئن باشــيد اگر مصدومــان و محرومان ما برسند، اســتقالل متفاوتي شاهد خواهيد بود.

بــراي اين اســتقالل چه جايگاهي متصوري؟

اســتقالل تيم بزرگي است و بازيكنان بزرگي دارد كه متاسفانه به داليلي هنوز همــه تيم در كنار هم قرار ندارند.

ترديد نكنيد اگر مصدوميتها برطرف شود و محروميتي هم نباشد اســتقالل به صف اول مدعيان اين فصــل ملحق خواهد شــد. ما براي قهرمانــي انگيزههاي زيادي داريم و اگر اتفاق خاصي نيفتد انشــاءا... به اين جايگاه ميرسيم.

هفته آينده هم با استقالل خوزستان بازي داريد...

بازي سختي است اما با توجه به ميزبانــي ميتوانيم روي 3 امتياز اين بازي حســاب كنيــم. به اميد خدا اوليــن 3 امتياز را اين هفته به دست ميآوريم و به هواداران هديه ميكنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.